Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 14 - 27 2019-06-28

National Values In Life Sciences Curriculum Reconstruction In 2018
2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler

Anıl Esemen [1] , Ömür Sadioğlu [2]


As in every country, there are common values that ensure the integrity of our country, our national unity and solidarity. One of the institutions that undertake the task of transferring these values
to future generations is schools.Life Science course taught in grades 1, 2 and 3 is an important lesson in which national valuesare taught in formal education. Life Science course curriculum has
been changed in 2018 and will be applied gradually in the first class, 2nd class and 3rd grade. The purpose of this research is to determine how national values are included in this new program. In this study, which was carried out by analytical research method, the gains related to national values were classified according to the categories determined by Evin and Kafadar (2004). As a result of the research, it has been determined that 15% of first class achievements, 14% of 2nd class achievements and 17% of 3rd class achievements are related to national values in 2018 Life Science Course Curriculum. It is seen that these gains were collected in two units in 1st and 3rd grades and only in one unit in 2nd grade
Her ülkenin olduğu gibi ülkemizin bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan ortak değerler vardır. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması görevini üstlenen kurumlardan biri de okullardır. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda okutulan Hayat Bilgisi dersi ulusal değerlerin örgün eğitimde öğretilmeye başlandığı önemli bir derstir. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 2018 yılında değişmiş olup, kademeli olarak ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olmak üzere sırasıyla uygulamaya geçecektir. Yeni uygulanacak bu programda ulusal değerlerin nasıl yer aldığını belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Analitik araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada ulusal değerlerle ilgili kazanımlar Evin ve Kafadar’ın (2004) belirlediği kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda 1. sınıf kazanımların %15’inin, 2. sınıf kazanımlarının %14’ünün, 3. sınıf kazanımlarının ise %17’sinin ulusal değerlerle ilgili olduğu ve bu kazanımların 1. ve 3. sınıfta iki, 2.sınıfta ise sadece bir ünitede toplandığı görülmüştür.
 • Aydın, M. Z. ve Gürler, Ş. A.(2014). Okulda Değerler Eğitimi: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Avcı, E. Ve Kayabaşı, E. S. (2018). “Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarındaki Değerlerin İçerik Analizi (1936-2018)” Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt, 16 Sayı 35, Sayfa, 27-56
 • Çonoğlu, S.(2014). Ata Govşudav’un Ferman Romanında Milli Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Milli Kültür Unsurları. Bilig Dergisi Sayı 71 sayfalar147-168
 • Demircioğlu, H. İ. ve Tokdemir, A. M. (2008). Değerlerin Oluşturma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, işlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, Sayı 15, Haziran 2008, Sayfa 69-88.
 • Dönmez, C. (2006). Değerler Eğitiminde Kahramanların Kullanımına Bir Örnek: Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt, 2 Sayı, 26 Sayfa, 113-133
 • Ercan, İ (2001), “İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Ulusal ve Evrensel Değerler”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 549-568, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.030.
 • Evin, İ. ve Kafadar, O. (2004). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının ve Ders Kitaplarının Ulusal ve Evrensel Değerler Yönünden İçerik Çözümlemesi” , Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt, 2 Sayı, 3 Sayfa, 293-304
 • Fidan, K. N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi. Cilt, 2 Göçer, A. (2003). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Kültür İlişkisi Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt, 15 Sayı, 2 Sayfa, 25-38
 • Gömleksiz, N. M. Ve Cüro, E.(2011). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt, 6 Sayı, 1, Sayfa, 95-134
 • Gözütok, F, D. (2010). Milli Eğitim, Çocuklara Ulusal Değerleri Kazandırmaktan Neden Vazgeçiyor? İlköğretim Online Dergisi, Cilt, 9 Sayı, 2 Sayfa, 601-629 Sayı, 2 Sayfa, 1-18.
 • Güngör, E. (1993). Değerler Psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
 • Hayat Bilgisi Öğretim Programı (2018)
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973)
 • Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili, Sayı 602, Şubat 2002, Sayfa112-120.
 • Özkan, Z. S. (2017). Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Metin ve Görsellerin Değerler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusoy, K.(2016). Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 14, Sayı 32, Aralık 2016, Sayfa 103-126
 • Yücel, A. H.(1993). İyi Vatandaş İyi İnsan: A.Ü Basımevi.
 • Somuncu, S.(2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebi Metinlerin İçerdiği Evrensel Değerlere Ve Metin Seçimine İlişkin Bazı Tespitler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 24, Sayfa 193-219
 • Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 35-51
 • Altunay, E ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Cilt, 17 Sayı, 1 Sayfa, 5-28.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve Hoşgörü Eğitimi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi. Sayı, 55, Sayfa, 193-208.
 • Güventürk, F. (2017). İnsan ve Temel Değerler. İzmir: Birleşik Matbacılık Ltd. Şti.
 • Yaşar, Ş. , Kasa, B. Ve Bayır, Ö. G. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlerin Ulusal ve Evrensel Olarak Sınıflandırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Dergisi. Cilt, 10 Sayı,3 Sayfa, 581-600.
 • Narin, D (2007). “İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın Vatandaşlık Bilgi, Beceri ve Değerlerini Kazandırmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri” Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Yiğittr, Süleyman (2010). “İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler” Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt, 8 Sayı, 19 Sayfa, 207-223
 • Tay, B. Ve Yıldırım, K. (2009). “Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılması Amaçlanan Değerlere İlişkin Veli Görüşleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Ciilt, 9 Sayı, 3 Sayfa, 1499-1542
 • Tay, B. ve Baş, M. (2015). “2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması” Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt, 10 Sayı, 2 Sayfa, 341-374
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5451-0418
Author: Anıl Esemen (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3055-7606
Author: Ömür Sadioğlu
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { aebd501395, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {14 - 27}, doi = {10.31805/acjes.501395}, title = {2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler}, key = {cite}, author = {Esemen, Anıl and Sadioğlu, Ömür} }
APA Esemen, A , Sadioğlu, Ö . (2019). 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler. Academy Journal of Educational Sciences , 3 (1) , 14-27 . DOI: 10.31805/acjes.501395
MLA Esemen, A , Sadioğlu, Ö . "2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler". Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 14-27 <http://journal.acjes.com/en/issue/46441/501395>
Chicago Esemen, A , Sadioğlu, Ö . "2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler". Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 14-27
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler AU - Anıl Esemen , Ömür Sadioğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31805/acjes.501395 DO - 10.31805/acjes.501395 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 27 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.501395 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.501395 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler %A Anıl Esemen , Ömür Sadioğlu %T 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler %D 2019 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 3 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.501395 %U 10.31805/acjes.501395
ISNAD Esemen, Anıl , Sadioğlu, Ömür . "2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler". Academy Journal of Educational Sciences 3 / 1 (June 2019): 14-27 . https://doi.org/10.31805/acjes.501395
AMA Esemen A , Sadioğlu Ö . 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler. ACJES. 2019; 3(1): 14-27.
Vancouver Esemen A , Sadioğlu Ö . 2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler. Academy Journal of Educational Sciences. 2019; 3(1): 27-14.