Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Attİtudes of Preschool Teacher Candidates’ Parents and The Attitudes The Preschool Teacher Candidates Want to Exhibıt to Their Own Chıldren

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 66 - 81, 28.06.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.427277

Abstract

Parental attitude and the interaction between the children and the parents shape the behaviours of the children and affect their behaviours in the future. Another important factor that influences the behaviour of the children after the parents is the preschool teachers who children meet in the first years of their life. In other words, different attitudes of the parents and the teachers have an important role in what kind of an individual the children will be in the future. The purpose of the research is to investigate the attitudes of preschool teacher candidates’ parents and the attitudes that the teacher candidates want to exhibit to their own children in terms of different variables. Thus, what kind of attitudes the teacher candidates, who are the teachers of the future, must develop will be determined. The sample of the research was included in the informing of the Parental Attitude and it consists of 154 teacher candidates who attend Uludag University Faculty of Education Preschool Department. 9 of the teachers candidates participated in the research were male and 145 of them were female. Within the context of the research, in order to determine the attitudes of the preschool teacher candidates’ parents and the attitudes the preschool teacher candidates want to exhibit to their own children, a view form, which consisted of open ended questions, was applied to the teacher candidates. In addition, the data obtained from the research were digitised and expressed as percentage and frequency. As a result of the analysis carried out, it is seen that teacher candidates categorised parental attitudes under the titles such as democratic, inconsistent, authoritarian, over protective, perfectionist, tolerant and reassuring, democratic-over protective, democratic-authoritarian, oppressive-authoritarian and indecisive, democratic-protective-authoritarian, authoritarian-over protective, democratic-perfectionist. The teacher candidates, who attend preschool education department, stated the attitudes they want to exhibit to their own children as democratic, democratictolerant, democratic-protective, reassuring-democratic, tolerant-reassuring, democratic- protective and democratic-authoritarian.

References

 • Ang, R. (2006). Effects of parenting style on personal and social variables for Asian adolescent. American Journal of Orthopsychiatry, 76(4), 503–511. doi:10.1037/0002-9432.76.4.503.
 • Begde, Z. & Özyürek, A. (2016). Öğretmen ve anne-baba tutumlarının okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerine etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 204-232. doi:10.17539/aej.07642
 • BrajšaŽganec, A., Šakić, M., & RabotegŠarić, Z. (2004). Life satisfaction in adolescents: The effects of perceived family economic status, selfesteem and quality of family and peer realtionships. Social Research Journal for General Social Issues, 3, 547-564.
 • Savran, C. ve Kuşin, İ.,(1995).” Ana-Babalar ile Onların Ana-Babaları Arasındaki Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Tutum İlişkileri”,10.YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, YA-PA Yayınları: İstanbul. Cenk, D. S., & Demir, A. (2016). The Relationship Between Parenting Style, Gender and Academic Achievement with Optimism Among Turkish Adolescents. Current Psychology, 35(4), 720-728.
 • Çeçen, R. (2008). Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sos-yal destek düzeylerinin incelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 415–431.
 • Deniz, M. E., & Hamarta, E. (2013). Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction. Psychology, 4(03), 169-173.
 • Erden, S., & Ümmet, D. (2014). Examination of high school students’ learned resourcefulness: a review of gender, parental attitudes, and values. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 72-82.
 • Erkan, Z. (2002). Sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük ergenlerin ana baba tutumlarına iliş¬kin nitel bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergisi / E Dergi ISSI: 13, 10 (10), 120–133.
 • Hamarta, E., Baltacı, A. G. Ö., Ömer, Ü. R. E., & Demirbaş, U. P. D. E. (2010). Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi, 11 (6), 73-82.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi, kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Mızrakçı, Ş. (1994).Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına etki eden faktörler: demografik özellikleri, kendi yetiştiriliş tarzları, çocuk gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri ve çocuğun mizacına ilişkin algıları.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S., & Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: associations with selfesteem, depression and life-satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 16, 39–47.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2005).5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi.GÜ. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2010). Anne-baba olmak ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları. Anne Baba Eğitimi, (Ed: Tülin Güler) 1. baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Özyürek, A., & Şahin, F. T. (2015). Anne-çocuk ilişkisinin ve baba tutumlarının çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 161-174.Sezer, Ö., & Oğuz, V. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Kendilerini Değerlendirmelerinin Ana-Baba Tutumları ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 743-758.
 • Ulukaya, S., & Bilge, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-Baba Tutumları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 89-102.
 • Ulusoy, M.D., Demir, N.Ö. ve Baran, A.G. (2005). Ebeveynin çocuk yetiştirme biçimi ve ergen problemleri: Ankara ili örneği, G.Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 367-386, 2005.
 • Yalçın, F., & Türnüklü, A. (2011). Algılanan ana-baba davranışları ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 717-735.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 66 - 81, 28.06.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.427277

Abstract

Anne baba tutumları ve anne-baba- çocuk arasındaki bu etkileşim çocuğun davranışlarını biçimlendirmekte ve gelecekteki davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Yani, anne babaların ve öğretmenlerin gösterdikleri farklı anne baba tutumları, çocukların nasıl bir birey olarak yetişeceği üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı da Okul Öncesi Öğretmenliği öğretmen adaylarının anne-babalarının tutumları ile öğretmen adaylarının gelecekte göstermek istedikleri tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Böylece geleceğin öğretmeni olan öğretmen adaylarının sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde nasıl tutum sergileyecekleri de belirlenmiş olacaktır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümüne devam eden, Anne Baba Tutumlarına yönelik bilgilendirmeye katılmış toplam 154 Okul Öncesi Eğitimi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının dokuzu erkek, 145’i kadındır. Araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarına, anne-babalarının çocukluklarında onlara uyguladıkları anne-baba tutumlarını ve kendilerinin gelecekte göstermek istedikleri anne-baba tutumlarını belirlemeye yönelik olarak açık uçlu sorudan oluşan görüş formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının kendi anne-baba tutumları ile kendi çocuklarına göstermek istedikleri tutumlar arasında ilişki olup olmadığı korelasyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler sayısallaştırılarak yüzde ve frekans olarak ifade edilmiştir. Yapılan analiz soncunda öğretmen adaylarının anne baba tutumları ile öğretmen adaylarının gelecekte göstermek istedikleri tutumlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu kapsamda öğretmen adayları anne baba tutumlarını demokratik, tutarsız, otoriter, aşırı koruyucu, mükemmeliyetçi, hoşgörülü ve güven verici, demokratik-aşırı koruyucu, demokratik-otoriter, baskıcı- otoriter ve kararsız, demokratik- koruyucu-otoriter, otoriter- aşırı koruyucu, demokratik- mükemmeliyetçi gibi çeşitli başlıklar halinde kategorilendirmişlerdir. Okul öncesi öğretmenliği öğretmen adayları anne-baba olduklarında göstermek istedikleri tutumları ise, demokratik, demokratik- hoşgörülü, demokratik- koruyucu, güven verici- demokratik, hoşgörülü- güven verici, demokratik- koruyucu ve demokratik- otoriter olarak belirtmişlerdir.  

References

 • Ang, R. (2006). Effects of parenting style on personal and social variables for Asian adolescent. American Journal of Orthopsychiatry, 76(4), 503–511. doi:10.1037/0002-9432.76.4.503.
 • Begde, Z. & Özyürek, A. (2016). Öğretmen ve anne-baba tutumlarının okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerine etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 204-232. doi:10.17539/aej.07642
 • BrajšaŽganec, A., Šakić, M., & RabotegŠarić, Z. (2004). Life satisfaction in adolescents: The effects of perceived family economic status, selfesteem and quality of family and peer realtionships. Social Research Journal for General Social Issues, 3, 547-564.
 • Savran, C. ve Kuşin, İ.,(1995).” Ana-Babalar ile Onların Ana-Babaları Arasındaki Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Tutum İlişkileri”,10.YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, YA-PA Yayınları: İstanbul. Cenk, D. S., & Demir, A. (2016). The Relationship Between Parenting Style, Gender and Academic Achievement with Optimism Among Turkish Adolescents. Current Psychology, 35(4), 720-728.
 • Çeçen, R. (2008). Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sos-yal destek düzeylerinin incelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 415–431.
 • Deniz, M. E., & Hamarta, E. (2013). Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction. Psychology, 4(03), 169-173.
 • Erden, S., & Ümmet, D. (2014). Examination of high school students’ learned resourcefulness: a review of gender, parental attitudes, and values. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 72-82.
 • Erkan, Z. (2002). Sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük ergenlerin ana baba tutumlarına iliş¬kin nitel bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Dergisi / E Dergi ISSI: 13, 10 (10), 120–133.
 • Hamarta, E., Baltacı, A. G. Ö., Ömer, Ü. R. E., & Demirbaş, U. P. D. E. (2010). Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi, 11 (6), 73-82.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi, kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Mızrakçı, Ş. (1994).Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarına etki eden faktörler: demografik özellikleri, kendi yetiştiriliş tarzları, çocuk gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri ve çocuğun mizacına ilişkin algıları.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S., & Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: associations with selfesteem, depression and life-satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 16, 39–47.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2005).5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi.GÜ. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2010). Anne-baba olmak ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları. Anne Baba Eğitimi, (Ed: Tülin Güler) 1. baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Özyürek, A., & Şahin, F. T. (2015). Anne-çocuk ilişkisinin ve baba tutumlarının çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 161-174.Sezer, Ö., & Oğuz, V. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Kendilerini Değerlendirmelerinin Ana-Baba Tutumları ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 743-758.
 • Ulukaya, S., & Bilge, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Ertelemenin Yordayıcıları Olarak Aile Bağlamında Benlik ve Ana-Baba Tutumları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 89-102.
 • Ulusoy, M.D., Demir, N.Ö. ve Baran, A.G. (2005). Ebeveynin çocuk yetiştirme biçimi ve ergen problemleri: Ankara ili örneği, G.Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 367-386, 2005.
 • Yalçın, F., & Türnüklü, A. (2011). Algılanan ana-baba davranışları ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 717-735.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Handan Asude BAŞAL> (Primary Author)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4112-4339
Türkiye


Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0551-7741
Türkiye


Demet KOÇ This is me
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6530-3171
Türkiye


Burcu SARI>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2872-8613
Türkiye

Publication Date June 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aebd427277, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, pages = {66 - 81}, doi = {10.31805/acjes.427277}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar}, key = {cite}, author = {Başal, Handan Asude and Bağçeli Kahraman, Pınar and Koç, Demet and Sarı, Burcu} }
APA Başal, H. A. , Bağçeli Kahraman, P. , Koç, D. & Sarı, B. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar . Academy Journal of Educational Sciences , 2 (1) , 66-81 . DOI: 10.31805/acjes.427277
MLA Başal, H. A. , Bağçeli Kahraman, P. , Koç, D. , Sarı, B. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar" . Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 66-81 <http://journal.acjes.com/en/pub/aebd/article/427277>
Chicago Başal, H. A. , Bağçeli Kahraman, P. , Koç, D. , Sarı, B. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 66-81
RIS TY - JOUR T1 - The Attİtudes of Preschool Teacher Candidates’ Parents and The Attitudes The Preschool Teacher Candidates Want to Exhibıt to Their Own Chıldren AU - Handan AsudeBaşal, PınarBağçeli Kahraman, DemetKoç, BurcuSarı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.427277 DO - 10.31805/acjes.427277 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 81 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.427277 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.427277 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar %A Handan Asude Başal , Pınar Bağçeli Kahraman , Demet Koç , Burcu Sarı %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.427277 %U 10.31805/acjes.427277
ISNAD Başal, Handan Asude , Bağçeli Kahraman, Pınar , Koç, Demet , Sarı, Burcu . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 1 (June 2018): 66-81 . https://doi.org/10.31805/acjes.427277
AMA Başal H. A. , Bağçeli Kahraman P. , Koç D. , Sarı B. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar. ACJES. 2018; 2(1): 66-81.
Vancouver Başal H. A. , Bağçeli Kahraman P. , Koç D. , Sarı B. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar. Academy Journal of Educational Sciences. 2018; 2(1): 66-81.
IEEE H. A. Başal , P. Bağçeli Kahraman , D. Koç and B. Sarı , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar", Academy Journal of Educational Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 66-81, Jun. 2018, doi:10.31805/acjes.427277