Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 23 - 33, 24.11.2017
https://doi.org/10.31805/acjes.349593

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretim materyali kullanma tercihleri ve bu materyalleri kullanma ilkelerine uygun olarak kullanma yeterliklerinin belirlenmesidir. Öğretmen adaylarının ders anlatırken kullandıkları materyaller, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında gittikleri uygulama okullarında konu anlattıkları sırada aynı sınıfa giren diğer öğretmen adayı tarafından çekilen videolardan oluşan dokümanların incelenmesiyle betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 kadın,  4 erkek sınıf öğretmeni öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan materyal tercihleri ve kriterleri formu kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (N=13) “Yazı Tahtası” kullandıkları görülmektedir. Bunu 12 öğretmen adayı ile “Çalışma kâğıdı” takip etmektedir. Öğretmen adaylarının 8’i “Ders Kitabı”,  7’si “Basit araçlar”, 5’i de “Akıllı Tahta” materyalini ders anlatımı sırasında kullanmaktadır. “Yazı Tahtasını” ders anlatımında materyal olarak kullanan öğretmen adaylarının %46.2’si tahta kullanım kurallarına uygun kullanmış, %30.8’i kısmen uygun kullandığı video kayıtlarından tespit edilmiştir. 

References

 • Adıgüzel, A. (1998). Öğretmen Yetiştirmede Meslek Formasyonu Öğretiminin Öğretmen Davranışlarına Yansıması. Harran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şanlı Urfa.
 • Akçay, H., Feyzioğlu, B. & Tüysüz, C. (2003). Kimya öğretiminde bilgisayar benzeşimlerinin kullanımının lise öğrencilerinin başarısına ve tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3 (1). 7-26.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan, Z., & Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-Gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Bahçeci, F. & Genç, Z. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üniversitede aldıkları eğitim-öğretimin mesleki hayata etkilerine yönelik görüşleri. Journal of Social Sciences [JSS]. 12(2). 315-324.
 • Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward technology integration in the schools why it isn't happening. Journal of Technology and Teacher Education. 13(4). 45-56.
 • Bilgen, H.N. (1994). Çağdaş Demokratik Eğitim. Ankara: MEB Yayınları.
 • Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: a review of the literature. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 5(3). 235-245.
 • Çelik, V. (2007) Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Daehler, K, R. & Shinohara, M. (2001). A complete circuit is a complete circle: exploring the potential of case materials and methods to develop teachers' content knowledge and pedagogical content knowledge of science. Research in Science Education. 31(2). 267.
 • Dindar, H., & Yaman, S. (2003). İlköğretim okulları birinci kademede fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araç-gereçlerini kullanma durumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(13). 167-176.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı. İlköğretmen Dergisi. 1. 8-9.
 • Earle, R. S. (2002). The integration of instructional technology into public education: promises and challenges. Educational Technology. 42(4). 45-53.
 • Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 • Funkhouser, C. (2002). The effects of computer-augmented geometry ınstruction on student performance and attitudes. Journal of Research on Technology in Education. 35(2). 163-175.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2). 165–179.
 • Heinich, R., Molenda, M., & Russell, J. (1993) Instructional Media and the New Technologies of Instruction. New York, USA: Mac Millan Publishing Company. Howe, A. C. & Jones, L. (1998) Engaging Children in Science. New Jersey: Prentice-Hall.
 • İzci, E. (2004). Öğretimde Teknoloji. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (1. Basım). Elazığ: Üniversite Kitapevi.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1). 90-101.
 • Koşar, E. & Çiğdem, H. (2003). Eğitim Ortamı Tasarımı, Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Moursund, D. & Bielefeldt, T. (1999). Will new teachers be prepared to teach in a digital age? A national survey on information technology in teacher education. 10 Haziran 2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED428072 adresinden alınmıştır.
 • Oncu, S., Delialioglu, O. & Brown, C. A. (2008). Critical components for technology ıntegration: how do ınstructors make decisions? Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 27(1). 19-28.
 • Ornstein, A. C. & Lasley, T. J. (2000) Strategies for Effective Teaching. (3rd Edition). USA: The McGraw-Hill Companies.
 • Rogers, J.V. (1978) Media competence of teachers, a review of measurement research, Educational Technology. 18(10). 16-22.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Streeter, E. C. (1989) Teacher competency and classroom use of educational media. Audiovisual Instruction. 14(l). 25-36.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(1). 155-167.

Analyzing the Material Choices of Classroom Teacher Candidates during Teaching Practice Course

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 23 - 33, 24.11.2017
https://doi.org/10.31805/acjes.349593

Abstract

This research aims to determine the material choices of teacher candidates during teaching practice courses and their competences to use these materials in accordance with policies to use these materials. The data was analyzed through descriptive analysis method. Description was obtained by examining the documents including the materials used by teachers in classes and videos taken during their lectures by other teacher candidates in the same class as part of teaching practice course. 16 of these teacher candidates were females and 4 of them were males. The literature review was done in the research expert opinions were received and material choices and criteria form, which was developed by the researcher, was used. The criteria form was used for teacher candidates’ materials. According to the results of the study, most of teacher candidates (65%) use whiteboards. Worksheets (60%) comes after that. 40% of teacher candidates use textbooks, 35% use “simple tools” and 25% use interactive whiteboards during class.  The materials coming after those are computers, video, powerpoint (20%), real materials (15%), activity sheet (10%) and students workbooks (5%). It was determined in video records that 46.16% of teacher candidates who use whiteboard as a material during classes used it properly, while 30.77% of them used it in a partly proper way.

References

 • Adıgüzel, A. (1998). Öğretmen Yetiştirmede Meslek Formasyonu Öğretiminin Öğretmen Davranışlarına Yansıması. Harran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şanlı Urfa.
 • Akçay, H., Feyzioğlu, B. & Tüysüz, C. (2003). Kimya öğretiminde bilgisayar benzeşimlerinin kullanımının lise öğrencilerinin başarısına ve tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3 (1). 7-26.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslan, Z., & Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-Gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Bahçeci, F. & Genç, Z. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üniversitede aldıkları eğitim-öğretimin mesleki hayata etkilerine yönelik görüşleri. Journal of Social Sciences [JSS]. 12(2). 315-324.
 • Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward technology integration in the schools why it isn't happening. Journal of Technology and Teacher Education. 13(4). 45-56.
 • Bilgen, H.N. (1994). Çağdaş Demokratik Eğitim. Ankara: MEB Yayınları.
 • Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: a review of the literature. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 5(3). 235-245.
 • Çelik, V. (2007) Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Daehler, K, R. & Shinohara, M. (2001). A complete circuit is a complete circle: exploring the potential of case materials and methods to develop teachers' content knowledge and pedagogical content knowledge of science. Research in Science Education. 31(2). 267.
 • Dindar, H., & Yaman, S. (2003). İlköğretim okulları birinci kademede fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araç-gereçlerini kullanma durumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(13). 167-176.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı. İlköğretmen Dergisi. 1. 8-9.
 • Earle, R. S. (2002). The integration of instructional technology into public education: promises and challenges. Educational Technology. 42(4). 45-53.
 • Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 • Funkhouser, C. (2002). The effects of computer-augmented geometry ınstruction on student performance and attitudes. Journal of Research on Technology in Education. 35(2). 163-175.
 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2). 165–179.
 • Heinich, R., Molenda, M., & Russell, J. (1993) Instructional Media and the New Technologies of Instruction. New York, USA: Mac Millan Publishing Company. Howe, A. C. & Jones, L. (1998) Engaging Children in Science. New Jersey: Prentice-Hall.
 • İzci, E. (2004). Öğretimde Teknoloji. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (1. Basım). Elazığ: Üniversite Kitapevi.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1). 90-101.
 • Koşar, E. & Çiğdem, H. (2003). Eğitim Ortamı Tasarımı, Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Öğreti PegemA Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. Moursund, D. & Bielefeldt, T. (1999). Will new teachers be prepared to teach in a digital age? A national survey on information technology in teacher education. 10 Haziran 2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED428072 adresinden alınmıştır.
 • Oncu, S., Delialioglu, O. & Brown, C. A. (2008). Critical components for technology ıntegration: how do ınstructors make decisions? Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 27(1). 19-28.
 • Ornstein, A. C. & Lasley, T. J. (2000) Strategies for Effective Teaching. (3rd Edition). USA: The McGraw-Hill Companies.
 • Rogers, J.V. (1978) Media competence of teachers, a review of measurement research, Educational Technology. 18(10). 16-22.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Streeter, E. C. (1989) Teacher competency and classroom use of educational media. Audiovisual Instruction. 14(l). 25-36.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(1). 155-167.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Gönül ONUR SEZER>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date November 24, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aebd349593, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {23 - 33}, doi = {10.31805/acjes.349593}, title = {Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Onur Sezer, Gönül} }
APA Onur Sezer, G. (2017). Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi . Academy Journal of Educational Sciences , 1 (1) , 23-33 . DOI: 10.31805/acjes.349593
MLA Onur Sezer, G. "Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi" . Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 23-33 <http://journal.acjes.com/en/pub/issue/32207/349593>
Chicago Onur Sezer, G. "Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - Analyzing the Material Choices of Classroom Teacher Candidates during Teaching Practice Course AU - GönülOnur Sezer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.31805/acjes.349593 DO - 10.31805/acjes.349593 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.349593 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.349593 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi %A Gönül Onur Sezer %T Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 1 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.349593 %U 10.31805/acjes.349593
ISNAD Onur Sezer, Gönül . "Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 1 / 1 (November 2017): 23-33 . https://doi.org/10.31805/acjes.349593
AMA Onur Sezer G. Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi. ACJES. 2017; 1(1): 23-33.
Vancouver Onur Sezer G. Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences. 2017; 1(1): 23-33.
IEEE G. Onur Sezer , "Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi", Academy Journal of Educational Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 23-33, Nov. 2017, doi:10.31805/acjes.349593