Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 93 - 101, 16.12.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.814139

Abstract

Bu araştırmada görsel, işitsel ve zihinsel herhangi bir problemi olmayan bir üçüncü sınıf öğrencisinin okuma ve okuduğunu anlama problemi, nörolojik etki yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. Araştırmada durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Seçilen öğrencinin herhangi bir görsel, işitsel ve zihinsel probleminin olmadığından emin olduktan sonra öğrencinin okuma ve anlama düzeyini belirlemek için ön test yapılmıştır. Yapılan ön test sonucunda öğrencinin endişe düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Hızlı Kelime Tanıma Tabloları”, “Araştırmacı Gözlem ve Notları”, “Hikâye Edici Okuma Metinleri” ve “Yanlış Analizi Envanteri” kullanılmıştır. Öğrencinin okuma sırasında heceleme hataları yaptığı, okuma hızının çok yavaş olduğu, akıcı okuyamadığı, yanlış okuduğu ve atlayıp geçtiği tespit edilmiştir. Öğrencinin okuma beceri düzeyi dikkate alınarak bireyselleştirilmiş bir okuma programı hazırlanmıştır. Program 48 saatlik bir süreyi kapsamakta olup her bir oturum bir saatlik dilimlerden oluşmaktadır. Çalışmanın her bir oturumu iki bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci bölümde öğrenciye okunacak metinde en sık tekrarlanan kelimelerin yer aldığı, farklı desenlerde hazırlanmış “Hızlı Kelime Tanıma Tabloları” verilerek okuma çalışması yapılmıştır. İkinci bölümde ise öğrenci ile birlikte “Nörolojik Etki Yöntemine” uygun olarak okuma çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda araştırmacı tarafından yapılan son testte öğrencinin okuma ve anlama düzeyinin endişe düzeyinden öğretim düzeyine çıktığı belirlenmiştir.

References

 • Allington, R. L. (1983). Fluency: The neglected reading goal. Reading Teacher, 36(6), 556-561.
 • Aktaş, E. ve Çankal A. O. (2019). Akıcı Okuma Stratejilerinin 4. Sınıf Türkçe Derslerinde Okuduğunu Anlama Becerisine ve Okuma Motivasyonuna Etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, 11(1), 85-114.
 • Akyol, H. (2006a). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2006b). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri (Yeni programa uygun). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5). Washington, DC: American Psychiatric Association.
 • Baker, T. & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 2- 29.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baştuğ, M. ve Kaman, Ş.(2013). Nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (25). 291 – 309.
 • Chase Young, Daniel Pearce, Jeannette Gomez, Rosalynn Christensen, Bethanie Pletcher & Kathleen Fleming (2018). Read two impress and the neurological impress Method: Effects on elementary students’ reading fluency, comprehension, and attitude, The Journal of Educational Research, 111:6, 657-665, DOI: 10.1080/00220671.2017.1393650
 • Chase Young, Kathleen AJ Mohr & Timothy Rasinski (2015) Reading Together: A Successful Reading Fluency Intervention, Literacy Research and Instruction, 54: 1, 67-81, DOI: 10.1080/ 19388071.2014.976678
 • Demir, H. (2015).Yanlış analizi envanterinin ilkokul öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesinde kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ehri, L. C., & McCormick, S. (1998). Phases of word learning: Implications for instruction with delayed and disabled readers. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 14(2), 135-163.
 • Fielding-Barnsley, R. (2000). Reading disability: The genetics connection and appropriate action.http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED447454 adresinden 02 Nisan 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Flood, J., Lapp, D. ve Fisher, D. (2005). Neurological impress method plus. Reading Psychology, 26(2), 147-160.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2013). Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Hasbrouck, J. & Tindal, G. A.(2006). Oral reading fluency norms: a valuable assessment tool for reading teachers. Hasbrouck, Jan; Tindal, Gerald A. Reading Teacher, 59(7) , 636-644.
 • Kann, R. (1983). The method of repeated readings: expanding the neurological ımpress method for use with disabled readers. Journal of Learning Disabilities, 16(2). 90-92.
 • Kaşkaya, A. (2015). Beyin etkileme metodu destekli öğretim ile akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın geliştirilmesi: Bir eylem araştırması, Eğitim ve Bilim, 41 (185), 281-297.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26(2), 127 - 146.
 • Klauda, S. & Guthrie, J. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology,100(2).
 • Lerner, J. (2000). Learning disabilities: Theories diagnosis and teaching strategies. New York: Huoghton Mifflin Comp.
 • Oladede, O. A, 2013. The efficacy of neurological impress method and repeated reading on reading fluency of childeren with learning disabilities, International Journal of Educational and Pedagogical Sciences Vol:7, No:1, 2013 Vol:7, No:1.
 • Pikulski, J.J. & Chard, D.J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading comprehension. The Reading Teacher, 58 (6), 510-519.
 • Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, S., Ünlü, E. ve Şen, A. (2010). Özel eğitim terimler sözlüğü. Ankara: Maya Akademi.
 • Stahl, S.A. & Kuhn, M.R. (2002). Making it sound like language: Developing fluency. The Reading Teacher, 55, 582-584.
 • Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39, 2, 162-186.
 • Therrien, W., Gormley, S. & Kubina, R. (2006). Boosting fluency and comprehension to improve reading achievement. Teaching Exceptional Children. 38 (3), 22.
 • Townsend, R. (1996). Reading wealth: Discover how to improve your reading and comprehension in six easy steps (T. Keskin, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ.
 • Ülper, H. ve Yagmur, K.(2016). Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online. 15. 10.17051/io.2016.91112.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4), 1461-1478.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini̇ geliştirmeye etkisi̇. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.
 • Ziadat, Ayet H & Al- Awan, A.(2018). The effectiveness of neurological impress method on reading fluency of students with learning disabilities in Amman, Jordan. International Education Studies; Vol. 11, No. 1; 2018. DOİ:10.5539/ies.v11n1p165

The Development Of Reading Skills Of A Student With Reading Disability

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 93 - 101, 16.12.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.814139

Abstract

In this study, the problem of reading and reading comprehension of a third grade student who does not have any visual, auditory and mental problems was tried to be solved with the neurological effect method. The holistic single case pattern, one of the case study designs, was used in the study. After making sure that the selected student did not have any visual, auditory and mental problems, a pre-test was conducted to determine the reading and comprehension level of the student. As a result of the pre-test, it was determined that the student was at anxiety level. "Quick Word Recognition Tables", "Researcher's Observations and Notes", "Narrative Reading Texts" and "Mistake Analysis Inventory" were used as data collection tools. It was determined that the student made spelling mistakes during reading, his reading speed was very slow, he could not read fluently, he read incorrectly and skipped. An individualized reading program was prepared considering the reading skill level of the student. The program covers a period of 48 hours and each session consists of one hour. Each session of the study was conducted in two parts. In the first part, the reading study was carried out by giving the student "Quick Word Recognition Tables" prepared in different patterns, which include the most frequently repeated words in the text to be read. In the second part, a reading study was carried out in accordance with the "Neurological Effect Method" with the student. At the end of the study, in the post-test conducted by the researcher, it was determined that the student's reading and comprehension level increased from anxiety level to education level.

References

 • Allington, R. L. (1983). Fluency: The neglected reading goal. Reading Teacher, 36(6), 556-561.
 • Aktaş, E. ve Çankal A. O. (2019). Akıcı Okuma Stratejilerinin 4. Sınıf Türkçe Derslerinde Okuduğunu Anlama Becerisine ve Okuma Motivasyonuna Etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, 11(1), 85-114.
 • Akyol, H. (2006a). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2006b). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri (Yeni programa uygun). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5). Washington, DC: American Psychiatric Association.
 • Baker, T. & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 2- 29.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baştuğ, M. ve Kaman, Ş.(2013). Nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma ve anlama becerilerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (25). 291 – 309.
 • Chase Young, Daniel Pearce, Jeannette Gomez, Rosalynn Christensen, Bethanie Pletcher & Kathleen Fleming (2018). Read two impress and the neurological impress Method: Effects on elementary students’ reading fluency, comprehension, and attitude, The Journal of Educational Research, 111:6, 657-665, DOI: 10.1080/00220671.2017.1393650
 • Chase Young, Kathleen AJ Mohr & Timothy Rasinski (2015) Reading Together: A Successful Reading Fluency Intervention, Literacy Research and Instruction, 54: 1, 67-81, DOI: 10.1080/ 19388071.2014.976678
 • Demir, H. (2015).Yanlış analizi envanterinin ilkokul öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesinde kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ehri, L. C., & McCormick, S. (1998). Phases of word learning: Implications for instruction with delayed and disabled readers. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 14(2), 135-163.
 • Fielding-Barnsley, R. (2000). Reading disability: The genetics connection and appropriate action.http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED447454 adresinden 02 Nisan 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Flood, J., Lapp, D. ve Fisher, D. (2005). Neurological impress method plus. Reading Psychology, 26(2), 147-160.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2013). Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Hasbrouck, J. & Tindal, G. A.(2006). Oral reading fluency norms: a valuable assessment tool for reading teachers. Hasbrouck, Jan; Tindal, Gerald A. Reading Teacher, 59(7) , 636-644.
 • Kann, R. (1983). The method of repeated readings: expanding the neurological ımpress method for use with disabled readers. Journal of Learning Disabilities, 16(2). 90-92.
 • Kaşkaya, A. (2015). Beyin etkileme metodu destekli öğretim ile akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın geliştirilmesi: Bir eylem araştırması, Eğitim ve Bilim, 41 (185), 281-297.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26(2), 127 - 146.
 • Klauda, S. & Guthrie, J. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology,100(2).
 • Lerner, J. (2000). Learning disabilities: Theories diagnosis and teaching strategies. New York: Huoghton Mifflin Comp.
 • Oladede, O. A, 2013. The efficacy of neurological impress method and repeated reading on reading fluency of childeren with learning disabilities, International Journal of Educational and Pedagogical Sciences Vol:7, No:1, 2013 Vol:7, No:1.
 • Pikulski, J.J. & Chard, D.J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading comprehension. The Reading Teacher, 58 (6), 510-519.
 • Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, S., Ünlü, E. ve Şen, A. (2010). Özel eğitim terimler sözlüğü. Ankara: Maya Akademi.
 • Stahl, S.A. & Kuhn, M.R. (2002). Making it sound like language: Developing fluency. The Reading Teacher, 55, 582-584.
 • Wang, J. H., & Guthire, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39, 2, 162-186.
 • Therrien, W., Gormley, S. & Kubina, R. (2006). Boosting fluency and comprehension to improve reading achievement. Teaching Exceptional Children. 38 (3), 22.
 • Townsend, R. (1996). Reading wealth: Discover how to improve your reading and comprehension in six easy steps (T. Keskin, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ.
 • Ülper, H. ve Yagmur, K.(2016). Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Testinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online. 15. 10.17051/io.2016.91112.
 • Yıldız, M. (2013). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4), 1461-1478.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini̇ geliştirmeye etkisi̇. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.
 • Ziadat, Ayet H & Al- Awan, A.(2018). The effectiveness of neurological impress method on reading fluency of students with learning disabilities in Amman, Jordan. International Education Studies; Vol. 11, No. 1; 2018. DOİ:10.5539/ies.v11n1p165

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Murat ŞAHİN> (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERAHPAŞA
0000-0001-8960-5636
Türkiye


Muhammet BAŞTUĞ>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERAHPAŞA
0000-0002-5949-6966
Türkiye

Publication Date December 16, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aebd814139, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {93 - 101}, doi = {10.31805/acjes.814139}, title = {Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü}, key = {cite}, author = {Şahin, Murat and Baştuğ, Muhammet} }
APA Şahin, M. & Baştuğ, M. (2020). Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü . Academy Journal of Educational Sciences , 4 (2) , 93-101 . DOI: 10.31805/acjes.814139
MLA Şahin, M. , Baştuğ, M. "Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü" . Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 93-101 <http://journal.acjes.com/en/pub/issue/58363/814139>
Chicago Şahin, M. , Baştuğ, M. "Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü". Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 93-101
RIS TY - JOUR T1 - The Development Of Reading Skills Of A Student With Reading Disability AU - MuratŞahin, MuhammetBaştuğ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31805/acjes.814139 DO - 10.31805/acjes.814139 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 101 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.814139 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.814139 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü %A Murat Şahin , Muhammet Baştuğ %T Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü %D 2020 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.814139 %U 10.31805/acjes.814139
ISNAD Şahin, Murat , Baştuğ, Muhammet . "Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü". Academy Journal of Educational Sciences 4 / 2 (December 2020): 93-101 . https://doi.org/10.31805/acjes.814139
AMA Şahin M. , Baştuğ M. Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü. ACJES. 2020; 4(2): 93-101.
Vancouver Şahin M. , Baştuğ M. Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü. Academy Journal of Educational Sciences. 2020; 4(2): 93-101.
IEEE M. Şahin and M. Baştuğ , "Okuma Güçlüğünü Gidermede Nörolojik Etki Yönteminin Rolü", Academy Journal of Educational Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 93-101, Dec. 2020, doi:10.31805/acjes.814139