Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 103 - 110, 16.12.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.828442

Abstract

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin STEM eğitim yaklaşımına yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma temel nitel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu olasılığa dayalı olamayan yöntemlerinden amaçlı ölçüt örnekli yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanı çalışma grubunun araştırmanın amacına uygun olarak STEM eğitimi almış yedi sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından konu ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formu tasarlanmış pilot uygulama ile formda düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, veriler kaydedilmiş ve içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri STEM eğitimini ülkemiz açısından önemli görmekte olup, uygulamalar yapmak için eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri STEM eğitim uygulamalarında fen bilimleri alanını tercih ettiklerini bunun nedeni olarak diğer disiplinlerde kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler STEM eğitim uygulamaları sürecinde materyal temini ve ders süreleri açısından sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişler. STEM Eğitimi uygulamalarına özellikle mühendislik disiplinini entegre etmekte zorlandıklarını ve STEM eğitiminin sınıflarda etkili uygulanabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafınca öğretmenlerin eğitimler ile desteklenmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.

References

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Anagün, Ş., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21.yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,40,160-175.
 • Aydın, E., & Karslı Baydere, F. (2019). 7th grade students’ views about STEM activities: Example of separation of mixtures. Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty, 38(1), 35-52.
 • Başpınar, A., & Hacıoğlu, B. (2020) Bir sınıf öğretmeni ve Öğrencilerinin ilk STEM eğitimi deneyimleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 1-23.
 • Benuzzi, S. (2015). Preparing future elementary teachers with a STEM-rich, clinical, co-teaching model of student teaching. California State University, Long Beach.
 • Bircan, M. A., Köksal, Ç., & Cımbız, A. T. (2019). Examining the STEM Centres in Turkey and STEM centre model proposal. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1033-1045.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak, H., & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.
 • Ceylan, S. (2014). Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Daymaz, B.(2019). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, motivasyon ve STEM kariyer alanlarına etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Koceli.
 • Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. ASCD.
 • Dugger, W. E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. In the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research’nda sunulmuş bildiri, Gold Coast, Queensland, Australia.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Felix, A., & Harris, J. (2010). A project-based, STEM-integrated alternative energy team challenge for teachers. Technology and Engineering Teacher, 69(5), 29-34.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012, August). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Washington, DC: Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). The effects of STEAM (STEM+ Art) activities 7th grade students’ academic achievement, STEAM attitude and scientific creativities STEAM (STEM+ Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Journal of Human Sciences,15(3), 1675-1699.
 • Gülpınar, Ş. (2019) Fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının STEM'e yönelik farkındalık, tutum ve görüşlerinin belirlenmesi(Yüksek Lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Kağınıcı, A. (2019).STEM etkinlikleriyle zenginleştirilmiş öğrenme modelinin 11.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve öğrenme anlayışlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • Kavacık, İ.(2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (Stem) uygulamalarının; Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına, sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarına ve Stem'e yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Kaya, G. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşleri ve STEM uygulamalarına yönelik ihtiyaç analizi (Yüksek Lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Knight, M., & Cunningham, C. (2004, June). Draw an engineer test (DAET): Development of a tool to investigate students’ ideas about engineers and engineering. In ASEE Annual Conference and Exposition.
 • Kurtuluş, M., A. (2019). STEM etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına, problem çözme becerilerine, bilimsel yaratıcılıklarına, motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Antalya.
 • Küçük, S., & Şişman, B. (2017). Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1), 312-325.
 • Mathison, S., & Freeman, M. (1998). The Logic of Interdisciplinary Studies. Report Series 2.33.
 • MEB (2016). STEM eğitim raporu. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Meihholdt, C., & Murray, S. (1999). Why aren't there more women engineers? Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 5(3), 239-263.
 • Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom. TIES (Teaching Institute for Excellence in STEM), 20, 2-7.
 • Olivarez, N. (2012). The impact of a STEM program on academic achievement of eighth grade students in a South Texas middle school (PhD thesis). Loma Linda University, California.
 • Özbilen, A. G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Scientific educational studies, 2(1), 1-21.
 • Poyraz, G.(2018). STEM eğitimi uygulamasında Kayseri ili örneğinin incelenmesi ve uzaktan STEM eğitiminin uygulanabilirliği (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Sağlam, M., Özüdoğru, O. F., & Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87-109.
 • Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1), 28-34.
 • Siew, N. M., Amir, N. ve Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. SpringerPlus, 4(8), 1-20.
 • Tezel, Ö., & Yaman, H. (2017). FeTeMM eğitimine yönelik Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 135-145.
 • Turan, K. (2005). Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türk-Alman eğitim sistemlerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 33(167), 173-184.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B. (2016). An Analyses and Meta-Synthesis of Research on STEM Education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: Uygulamalı bir çalışma. Trakya Eğitim Dergisi, 8(2), 195-213.

Year 2020, Volume 4, Issue 2, 103 - 110, 16.12.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.828442

Abstract

References

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Anagün, Ş., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21.yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,40,160-175.
 • Aydın, E., & Karslı Baydere, F. (2019). 7th grade students’ views about STEM activities: Example of separation of mixtures. Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty, 38(1), 35-52.
 • Başpınar, A., & Hacıoğlu, B. (2020) Bir sınıf öğretmeni ve Öğrencilerinin ilk STEM eğitimi deneyimleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 1-23.
 • Benuzzi, S. (2015). Preparing future elementary teachers with a STEM-rich, clinical, co-teaching model of student teaching. California State University, Long Beach.
 • Bircan, M. A., Köksal, Ç., & Cımbız, A. T. (2019). Examining the STEM Centres in Turkey and STEM centre model proposal. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1033-1045.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak, H., & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.
 • Ceylan, S. (2014). Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Daymaz, B.(2019). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, motivasyon ve STEM kariyer alanlarına etkisi(Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Koceli.
 • Drake, S. M., & Burns, R. C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. ASCD.
 • Dugger, W. E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. In the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research’nda sunulmuş bildiri, Gold Coast, Queensland, Australia.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Felix, A., & Harris, J. (2010). A project-based, STEM-integrated alternative energy team challenge for teachers. Technology and Engineering Teacher, 69(5), 29-34.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012, August). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Washington, DC: Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). The effects of STEAM (STEM+ Art) activities 7th grade students’ academic achievement, STEAM attitude and scientific creativities STEAM (STEM+ Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Journal of Human Sciences,15(3), 1675-1699.
 • Gülpınar, Ş. (2019) Fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının STEM'e yönelik farkındalık, tutum ve görüşlerinin belirlenmesi(Yüksek Lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Kağınıcı, A. (2019).STEM etkinlikleriyle zenginleştirilmiş öğrenme modelinin 11.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve öğrenme anlayışlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.
 • Kavacık, İ.(2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (Stem) uygulamalarının; Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına, sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarına ve Stem'e yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Kaya, G. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşleri ve STEM uygulamalarına yönelik ihtiyaç analizi (Yüksek Lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Knight, M., & Cunningham, C. (2004, June). Draw an engineer test (DAET): Development of a tool to investigate students’ ideas about engineers and engineering. In ASEE Annual Conference and Exposition.
 • Kurtuluş, M., A. (2019). STEM etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına, problem çözme becerilerine, bilimsel yaratıcılıklarına, motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Antalya.
 • Küçük, S., & Şişman, B. (2017). Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1), 312-325.
 • Mathison, S., & Freeman, M. (1998). The Logic of Interdisciplinary Studies. Report Series 2.33.
 • MEB (2016). STEM eğitim raporu. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Meihholdt, C., & Murray, S. (1999). Why aren't there more women engineers? Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 5(3), 239-263.
 • Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the school, the classroom. TIES (Teaching Institute for Excellence in STEM), 20, 2-7.
 • Olivarez, N. (2012). The impact of a STEM program on academic achievement of eighth grade students in a South Texas middle school (PhD thesis). Loma Linda University, California.
 • Özbilen, A. G. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Scientific educational studies, 2(1), 1-21.
 • Poyraz, G.(2018). STEM eğitimi uygulamasında Kayseri ili örneğinin incelenmesi ve uzaktan STEM eğitiminin uygulanabilirliği (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Sağlam, M., Özüdoğru, O. F., & Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87-109.
 • Stohlmann, M., Moore, T. J., & Roehrig, G. H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1), 28-34.
 • Siew, N. M., Amir, N. ve Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. SpringerPlus, 4(8), 1-20.
 • Tezel, Ö., & Yaman, H. (2017). FeTeMM eğitimine yönelik Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 135-145.
 • Turan, K. (2005). Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türk-Alman eğitim sistemlerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 33(167), 173-184.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B. (2016). An Analyses and Meta-Synthesis of Research on STEM Education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: Uygulamalı bir çalışma. Trakya Eğitim Dergisi, 8(2), 195-213.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Mücahit KÖSE> (Primary Author)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-1938-6092
Türkiye


Reha ATAŞ>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0891-3851
Türkiye

Publication Date December 16, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aebd828442, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {103 - 110}, doi = {10.31805/acjes.828442}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Köse, Mücahit and Ataş, Reha} }
APA Köse, M. & Ataş, R. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Academy Journal of Educational Sciences , 4 (2) , 103-110 . DOI: 10.31805/acjes.828442
MLA Köse, M. , Ataş, R. "Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 103-110 <http://journal.acjes.com/en/pub/issue/58363/828442>
Chicago Köse, M. , Ataş, R. "Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 103-110
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - MücahitKöse, RehaAtaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31805/acjes.828442 DO - 10.31805/acjes.828442 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 110 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.828442 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.828442 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Mücahit Köse , Reha Ataş %T Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.828442 %U 10.31805/acjes.828442
ISNAD Köse, Mücahit , Ataş, Reha . "Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Academy Journal of Educational Sciences 4 / 2 (December 2020): 103-110 . https://doi.org/10.31805/acjes.828442
AMA Köse M. , Ataş R. Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. ACJES. 2020; 4(2): 103-110.
Vancouver Köse M. , Ataş R. Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Academy Journal of Educational Sciences. 2020; 4(2): 103-110.
IEEE M. Köse and R. Ataş , "Sınıf Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Academy Journal of Educational Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 103-110, Dec. 2020, doi:10.31805/acjes.828442