Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 60 - 78, 28.12.2021
https://doi.org/10.31805/acjes.971234

Abstract

References

 • Abazaoğlu, A. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. Turkish Studies, 9 (5), 1-46.
 • Avcı, Ü. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Uşak University. Uşak
 • Avrupa Komisyonu /EACEA/ Eurydice, 2015. Avrupa’da öğretmenlik mesleği: Uygulamalar, algılar ve politikalar. Eurydice Raporu. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.
 • Ayaydın, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde, öğretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin hizmet içi ve hizmet öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences. Marmara University. İstanbul
 • Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ball, D. L. & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners: Toward a practice based theory of professional education. In L. Darling-Hammond, & G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice (pp. 3-32). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personal and Individual Differences. 42, 815-824.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Boydak-Özan, M., Şener, G. & Polat, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin genel görüşlerinin belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 167-180.
 • Brinberg, D. & McGrath, J. E. (1985). Validity and the research process. In validity and the research process. London: Sage Publications.
 • Bryman, A. and Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13: A Guide for Social Scientists. London and New York: Taylor and Francis Group.
 • Bulut, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti: Kars ili örneği [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences. Kafkas University. Kars.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlilikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S. & Yıldırım, K. (2010). TALIS Türkiye ulusal raporu. Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. London: Routledge.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B.& Turner, L. A. (2011). Research methods, design, and analysis (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Cresswell, J.W. 2011. Controversies in mixed methods research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.) The sage handbook of qualitative research (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W., 2014. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
 • Creswell, J.W (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Creswell, J.W, Plano Clark, V., Gutmann, M., and Hanson, W (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori and C Teddle (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA :Sage.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çopur, A. (2020). Tasarlanan mesleki öğrenme topluluğunun sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences. Bursa Uludağ University. Bursa.
 • Davis, L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
 • Demirkaya, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerini günlük yaşamla bağdaştırma durumları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-II). 26-28 Nisan, Aksaray.
 • Demirkaya, H. & Ünal, O. (2017). An investigation of social sciences student teachers’ reflections on contracted teacher practice. International Journal of Social Science Research, 6(1), 24-37.
 • DeVellis, R. F. (2017). Scale development: theory and applications (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Duffield, S. Wegeman, J. & Hodge, A. M. (2013). Examining how professional development impacted teachers and students of U.S. history courses. Journal of Social Studies Research, 37(2), 85-96.
 • Ercan, I. & Kan, I. (2004). Reliability and validity in the scales. Journal of Uludağ University Medical Faculty, 30(3), 211-6.
 • Erdoğan, M., Kayır, Ç. G., Kaplan, H., Ünal, Ü. Ö. A., & Akbunar, Ş. (2015). Teachers views on curriculum developed since 2005: A content analysis of the researches between 2005 and 2011. Kastamonu Education Journal, 23(1), 171-196.
 • Field, A. (2009) Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: Sage Publications Ltd.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Gerbing, D. W. & Anderson, J. C. (1985). The effects of sampling error and model characteristics on parameter estimation for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Multivariate Behavioral Research, 20(3), 255-271.
 • Gibbs, R. (2007). Analyzing qualitative data. London: Sage Publication Inc.
 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlikleri. Unpublished doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2015). Fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleştirilen ölçek geliştirme araştırmalarına yönelik tematik içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102.
 • Güven, İ. (2005). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslekî gelişim ve yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 60(10), 31-39.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B.J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7th Ed.). New York: Pearson.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6, 53-60.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Scientific Software International.
 • Jöreskog, K. G., Olsson, U. H. & Wallentin, F. Y. (2016). Multivariate analysis with LISREL. Basel, Switzerland: Springer.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-97.
 • Kılınç, E. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen eğitiminde güncel tartışmalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 75-93.
 • Kline RB. (2019). Principles and practice of structural equation modeling (4th. ed.). NY: The Guillford Press.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Abingdon-on-Thames: Routledge.
 • Kösterelioğlu, İ. (2012). Sosyal bilgiler ders programının ögelerinin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences. Abant İzzet Baysal University. Bolu.
 • Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & George, A. Morgan (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2nd. Ed.). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Marcoulides, G. A. & Schumacker, R. E. (Eds.) (2001). New developments and techniques in structural equation modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Marsh, H. W. & Hocevar, D. (1988). A new, more powerful approach to multitrait-multimethod analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73(1), 107.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Balla, J. R., & Grayson, D. (1998). Is more ever too much? The number of indicators per factor in confirmatory factor analysis. Multivariate behavioral research, 33(2), 181-220.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. MyEducation Lab Series. Pearson.
 • MEB [MNE] (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: MEB
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008a). Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları.
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008b). İlköğretim okullarında okul temelli mesleki gelişim ve bireysel gelişim programının verimliliğinin belirlenmesi. Ankara: Devlet Kitapları.
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: MEB.
 • MEB [MNE] (2010). Millî Eğitim Bakanlığında hizmet içi eğitimin yeniden yapılandırılması panel ve çalıştayı, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB [MNE] (2017). Öğretmen strateji belgesi (2017-2023). Ankara: Öğretmen Yetiştirme.
 • MEB[MNE] (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. Ankara: MEB.
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Munro, B. H. (2005). Statistical methods for health care research (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • National Board for Professional Teaching Standards. (2001). Middle childhood generalist standards: For teachers of students ages 7-12. The Board: Arlington/Southfield
 • National Council for Social Studies. (1988). Standarts for the preparation of social studies teachers. Social Education, 50, 10-12.
 • National Council for Social Studies. (2004). National Standards for Social Studies Teachers. (6.printing), NCSS.
 • Oturak Eyecisoy, H. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, hizmetiçi eğitim programlarına ilişkin görüşleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences. Pamukkale University. Denizli.
 • Sari, 2013. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Hasan Kalyoncu University. Gaziantep.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E. & Beyerlein, S. T. (2000). Confirmatory factor analysis with different correlation types and estimation methods. Structural Equation Modeling, 7(4), 629-636.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to. Structural Equation Modeling (3rd Ed.). New York: Taylor & Francis Group.
 • Schumaker, R. & Lomax, R. (2016). A beginner’s guide to structural equation modelling (4th Ed.). New York: Routledge.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 3(6), 49-74.
 • Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences, Ankara University. Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.(2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (2nd ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Teacher Development Agency. (2007). Professional standards for teachers in England from september 2007. Retrieved August 25, 2017, from http://www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx
 • Tomal, N. Demirkaya, H. & Işık Demirhan, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yenilikçi sosyal bilgiler öğretmeni ve eğitimi algıları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 899-924.
 • Topu, F. B., Baydas, O., Turan, Z. & Goktas, Y. (2013). Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 110-126.
 • Turgut, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmelerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences Karabük University. Karabük.
 • Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri: Özet Rapor (1. bs). Ankara: TED
 • Üztemur, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmes i [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Celal Bayar University. Manisa.
 • Waltz, C. F., Strickland, O. L., & Lenz, E. R. (Eds.). (2010). Measurement in nursing and health research. New York: Springer Publishing Co.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yener, Ş. (2014). Sosyal bilgiler Öğretmenlerinin sosyal bilgiler Öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences, Atatürk University. Erzurum.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.

Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 60 - 78, 28.12.2021
https://doi.org/10.31805/acjes.971234

Abstract

The aim of the study was to determine the areas of teachers’ needs for their professional development, and to develop a scale for assessing the competency levels of social studies teachers. The participants of the study were composed of social studies teacher who were selected using convenience sampling method. In the study, a mixed research method was preferred. While, the quantitative dimension of the research was conducted with 480, the qualitative dimension was conducted with 8 social studies teachers. The data were collected via the Social Studies Competency Scale, an observation form and a semi-structured interview form developed by the researcher. The data were analyzed using SPSS 23.0, AMOS 23.0, rubric, and content analysis. The findings obtained from the Social Studies Competency Scale showed that the competency levels of teachers were generally high. However, in-class observations revealed that teachers had a medium level of competence in planning and generating the teaching process, knowledge on the field and education, and in areas such as methods, techniques and equipment, and that they showed a low level of competence in some performance indicators of those areas. In this respect, it was concluded that supporting the quantitative findings obtained during the determination of professional development needs with qualitative findings was of crucial importance for an accurate determination of the areas of need.

References

 • Abazaoğlu, A. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. Turkish Studies, 9 (5), 1-46.
 • Avcı, Ü. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Uşak University. Uşak
 • Avrupa Komisyonu /EACEA/ Eurydice, 2015. Avrupa’da öğretmenlik mesleği: Uygulamalar, algılar ve politikalar. Eurydice Raporu. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.
 • Ayaydın, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde, öğretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin hizmet içi ve hizmet öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences. Marmara University. İstanbul
 • Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ball, D. L. & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners: Toward a practice based theory of professional education. In L. Darling-Hammond, & G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice (pp. 3-32). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personal and Individual Differences. 42, 815-824.
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Boydak-Özan, M., Şener, G. & Polat, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin genel görüşlerinin belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 167-180.
 • Brinberg, D. & McGrath, J. E. (1985). Validity and the research process. In validity and the research process. London: Sage Publications.
 • Bryman, A. and Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13: A Guide for Social Scientists. London and New York: Taylor and Francis Group.
 • Bulut, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti: Kars ili örneği [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences. Kafkas University. Kars.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlilikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S. & Yıldırım, K. (2010). TALIS Türkiye ulusal raporu. Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. London: Routledge.
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B.& Turner, L. A. (2011). Research methods, design, and analysis (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Cresswell, J.W. 2011. Controversies in mixed methods research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.) The sage handbook of qualitative research (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W., 2014. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
 • Creswell, J.W (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Creswell, J.W, Plano Clark, V., Gutmann, M., and Hanson, W (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori and C Teddle (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA :Sage.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çopur, A. (2020). Tasarlanan mesleki öğrenme topluluğunun sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences. Bursa Uludağ University. Bursa.
 • Davis, L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.
 • Demirkaya, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerini günlük yaşamla bağdaştırma durumları. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu (USBES-II). 26-28 Nisan, Aksaray.
 • Demirkaya, H. & Ünal, O. (2017). An investigation of social sciences student teachers’ reflections on contracted teacher practice. International Journal of Social Science Research, 6(1), 24-37.
 • DeVellis, R. F. (2017). Scale development: theory and applications (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Duffield, S. Wegeman, J. & Hodge, A. M. (2013). Examining how professional development impacted teachers and students of U.S. history courses. Journal of Social Studies Research, 37(2), 85-96.
 • Ercan, I. & Kan, I. (2004). Reliability and validity in the scales. Journal of Uludağ University Medical Faculty, 30(3), 211-6.
 • Erdoğan, M., Kayır, Ç. G., Kaplan, H., Ünal, Ü. Ö. A., & Akbunar, Ş. (2015). Teachers views on curriculum developed since 2005: A content analysis of the researches between 2005 and 2011. Kastamonu Education Journal, 23(1), 171-196.
 • Field, A. (2009) Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: Sage Publications Ltd.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Gerbing, D. W. & Anderson, J. C. (1985). The effects of sampling error and model characteristics on parameter estimation for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Multivariate Behavioral Research, 20(3), 255-271.
 • Gibbs, R. (2007). Analyzing qualitative data. London: Sage Publication Inc.
 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlikleri. Unpublished doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gül, Ş. & Sözbilir, M. (2015). Fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleştirilen ölçek geliştirme araştırmalarına yönelik tematik içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102.
 • Güven, İ. (2005). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslekî gelişim ve yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 60(10), 31-39.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B.J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7th Ed.). New York: Pearson.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6, 53-60.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Scientific Software International.
 • Jöreskog, K. G., Olsson, U. H. & Wallentin, F. Y. (2016). Multivariate analysis with LISREL. Basel, Switzerland: Springer.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-97.
 • Kılınç, E. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen eğitiminde güncel tartışmalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 75-93.
 • Kline RB. (2019). Principles and practice of structural equation modeling (4th. ed.). NY: The Guillford Press.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. Abingdon-on-Thames: Routledge.
 • Kösterelioğlu, İ. (2012). Sosyal bilgiler ders programının ögelerinin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences. Abant İzzet Baysal University. Bolu.
 • Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & George, A. Morgan (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2nd. Ed.). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Marcoulides, G. A. & Schumacker, R. E. (Eds.) (2001). New developments and techniques in structural equation modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Marsh, H. W. & Hocevar, D. (1988). A new, more powerful approach to multitrait-multimethod analyses: Application of second-order confirmatory factor analysis. Journal of Applied Psychology, 73(1), 107.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Balla, J. R., & Grayson, D. (1998). Is more ever too much? The number of indicators per factor in confirmatory factor analysis. Multivariate behavioral research, 33(2), 181-220.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry. MyEducation Lab Series. Pearson.
 • MEB [MNE] (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: MEB
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008a). Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları.
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008b). İlköğretim okullarında okul temelli mesleki gelişim ve bireysel gelişim programının verimliliğinin belirlenmesi. Ankara: Devlet Kitapları.
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: MEB.
 • MEB [MNE] (2010). Millî Eğitim Bakanlığında hizmet içi eğitimin yeniden yapılandırılması panel ve çalıştayı, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB [MNE] (2017). Öğretmen strateji belgesi (2017-2023). Ankara: Öğretmen Yetiştirme.
 • MEB[MNE] (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. Ankara: MEB.
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Munro, B. H. (2005). Statistical methods for health care research (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • National Board for Professional Teaching Standards. (2001). Middle childhood generalist standards: For teachers of students ages 7-12. The Board: Arlington/Southfield
 • National Council for Social Studies. (1988). Standarts for the preparation of social studies teachers. Social Education, 50, 10-12.
 • National Council for Social Studies. (2004). National Standards for Social Studies Teachers. (6.printing), NCSS.
 • Oturak Eyecisoy, H. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, hizmetiçi eğitim programlarına ilişkin görüşleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences. Pamukkale University. Denizli.
 • Sari, 2013. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Hasan Kalyoncu University. Gaziantep.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E. & Beyerlein, S. T. (2000). Confirmatory factor analysis with different correlation types and estimation methods. Structural Equation Modeling, 7(4), 629-636.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A Beginner’s Guide to. Structural Equation Modeling (3rd Ed.). New York: Taylor & Francis Group.
 • Schumaker, R. & Lomax, R. (2016). A beginner’s guide to structural equation modelling (4th Ed.). New York: Routledge.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 3(6), 49-74.
 • Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Educational Sciences, Ankara University. Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S.(2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (2nd ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Teacher Development Agency. (2007). Professional standards for teachers in England from september 2007. Retrieved August 25, 2017, from http://www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx
 • Tomal, N. Demirkaya, H. & Işık Demirhan, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yenilikçi sosyal bilgiler öğretmeni ve eğitimi algıları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 899-924.
 • Topu, F. B., Baydas, O., Turan, Z. & Goktas, Y. (2013). Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 110-126.
 • Turgut, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmelerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences Karabük University. Karabük.
 • Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri: Özet Rapor (1. bs). Ankara: TED
 • Üztemur, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmes i [Unpublished master’s thesis]. Institute of Social Sciences, Celal Bayar University. Manisa.
 • Waltz, C. F., Strickland, O. L., & Lenz, E. R. (Eds.). (2010). Measurement in nursing and health research. New York: Springer Publishing Co.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yener, Ş. (2014). Sosyal bilgiler Öğretmenlerinin sosyal bilgiler Öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri [Unpublished master’s thesis]. Institute of Educational Sciences, Atatürk University. Erzurum.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Ahmet ÇOPUR> (Primary Author)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3837-7260
Türkiye


Muammer DEMİREL>
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7884-222X
Türkiye

Publication Date December 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aebd971234, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {60 - 78}, doi = {10.31805/acjes.971234}, title = {Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application}, key = {cite}, author = {Çopur, Ahmet and Demirel, Muammer} }
APA Çopur, A. & Demirel, M. (2021). Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application . Academy Journal of Educational Sciences , 5 (2) , 60-78 . DOI: 10.31805/acjes.971234
MLA Çopur, A. , Demirel, M. "Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application" . Academy Journal of Educational Sciences 5 (2021 ): 60-78 <http://journal.acjes.com/en/pub/issue/67332/971234>
Chicago Çopur, A. , Demirel, M. "Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application". Academy Journal of Educational Sciences 5 (2021 ): 60-78
RIS TY - JOUR T1 - Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application AU - Ahmet Çopur , Muammer Demirel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31805/acjes.971234 DO - 10.31805/acjes.971234 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 78 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.971234 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.971234 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application %A Ahmet Çopur , Muammer Demirel %T Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application %D 2021 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.971234 %U 10.31805/acjes.971234
ISNAD Çopur, Ahmet , Demirel, Muammer . "Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application". Academy Journal of Educational Sciences 5 / 2 (December 2021): 60-78 . https://doi.org/10.31805/acjes.971234
AMA Çopur A. , Demirel M. Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application. ACJES. 2021; 5(2): 60-78.
Vancouver Çopur A. , Demirel M. Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application. Academy Journal of Educational Sciences. 2021; 5(2): 60-78.
IEEE A. Çopur and M. Demirel , "Determining the professional competency levels of social studies teachers: A study of scale development and application", Academy Journal of Educational Sciences, vol. 5, no. 2, pp. 60-78, Dec. 2021, doi:10.31805/acjes.971234