Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 69 - 76, 30.12.2022
https://doi.org/10.31805/acjes.1141273

Abstract

References

 • Anderson, T. (2003). Art education for life. International Journal of Art & Design Education, 22(1), 58-66.
 • Aşılıoğlu, E. (2012). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersi programının sanat eğitimi ilkelerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 231-240.
 • Ataman, A. (1996). Yaratıcılık ve eğitim. İstanbul: Şafak Matbaacılık.
 • Batur, M. (2010). İlköğretim I. kademe görsel sanatlar dersi öğretim programının kazanımlar öğesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Canikoğlu, G. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programındaki “Görsel iletişim biçimlendirme” öğrenme alanının uygulanmasında ortaokul resim öğretmenlerinin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Caswell, J. O. (2001). Lines of communication: some" secrets of the trade" in Chinese painters' use of" perspectives". RES: Anthropology and Aesthetics, 40(1), 188-210.
 • De Bono, E. (1996). Serious creativity. The Journal for Quality and Participation, 18(5), 12.
 • Dewey, J. (1934). En yüksek entelektüel yükümlülük. Bilim, 79(2046), 240-243
 • Ergin, İ., Akseki, B., & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.
 • Ertürk, M. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Doctoral dissertation). Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gibson, R. (2003). Learning to be an art educator: student teachers’ attitudes to art and art education. International Journal of Art & Design Education, 22(1), 111-120.
 • Goldblatt, P. (2006). How John Dewey's theories underpin art and art education. Education and Culture, 17-34.
 • Göknur, Ş. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar öğretim programının kazanımlar boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Güven, Y. (1999). Erken çocuklukta yaratıcılık yeteneğini tanıma ve geliştirme. Marmara Üniversitesi anaokulu/anasınıfı öğretmeni el kitabı. YA-PA Yayınları.
 • Hicks, M. J. (2004). Problem solving and decision making: hard, soft and creative approaches. Cengage Learning EMEA.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Mamur Yılmaz, E., & Bilici, S. (2016). Görsel sanatlar dersinde öğretim teknolojileri ve materyali kullanım durumları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1), 343-362.
 • Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747.
 • Marshall, J. (2019). Integrating the visual arts across the curriculum: An elementary and middle school guide. Teachers College Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf
 • Metan, A. E. (2007). Müzelerı̇ görsel sanatlar eğitimi dersinde kullanmalarına yönelik görüşleri Ankara İli Çankaya İlçesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazı̇ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Özcan, M. (2017). Görsel sanatlar (1-8 sınıflar) dersi programı'na yönelik görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşleri çözüm önerileri (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Pekdağ, G. N. (2011). İlköğretim görsel sanatlar öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Robinson, D., Schaap, B. M., & Avoseh, M. (2018). Emerging themes in creative higher education pedagogy. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(3), 271-282.
 • Runco, M. A., & Albert, R. S. (Eds.). (1990). Theories of creativity. Sage Publications.
 • San, İ. (1996). Yaratıcılık eğitimi için gerekli yenilikler bir sanat eğitbilimci gözüyle eğitimimize bakışlar. Kültür Koleji Vakfı Yayınları.
 • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2010). Guilford's structure of intellect model and model of creativity: Contributions and limitations. Creativity Research Journal, 13(3-4), 309-316.
 • Stone, D. L., & Hess, J. (2020). School students’ implicit theories of creativity and their self perceptions as artists. Creativity Research Journal, 32(4), 369-377.
 • Şenkaya, S. Ç. (2021). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul görsel sanatlar derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bursa ili örneği) (Doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2018). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda müze eğitimi ile ilişkilendirilen öğelerin incelenmesi. International Journal of Research in Fine Arts Education, (1), 164-177.
 • Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 201-209.
 • Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 95-105.
 • Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakal, İ. H. (2019). 2018 Görsel Sanatlar Öğretim Programı’ndaki kazanımların uygulanabilirliğinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 231-244.

Evaluation of The Outcomes in The 2018 Primary School Visual Arts Curriculum in terms of Creativity

Year 2022, Volume: 6 Issue: 2, 69 - 76, 30.12.2022
https://doi.org/10.31805/acjes.1141273

Abstract

Visual arts course in basic education provides children with the opportunity to acquire skills with different tools, but also serves to gain an artistic perspective at an early age, develop aesthetic perception and advance creativity.One of the environments that foster creativity in children is undoubtedly the learning environments where basic education takes place.The main purpose of this study is 2018 revised visual arts curriculum (1-4) is the examination of classroom outcomes in terms of creativity. The research is a qualitative study and carried out using the document review. The data source consists of the primary school visual lesson (1-4th grade) curriculum selected through purposeful sampling from the visual arts course (1-8th grade) curriculum revised in 2018. Descriptive analysis was used in the analysis of the data.The results obtained from the research determined that the primary school visual art curriculum is related to the creativity divergent thinking sub-dimension from the total (n=65) outcome (n=25).However, it found that the outcomes related to creativity gathered in the field of "Visual Communication and Formation learning, and the outcomes of the "cultural heritage and art criticism and aesthetics" learning fields are limited.Based on the results, it suggested to increase the number of achievements related to creativity in primary school visual arts course outcomes and distribute them homogeneously in learning areas.

References

 • Anderson, T. (2003). Art education for life. International Journal of Art & Design Education, 22(1), 58-66.
 • Aşılıoğlu, E. (2012). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersi programının sanat eğitimi ilkelerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 231-240.
 • Ataman, A. (1996). Yaratıcılık ve eğitim. İstanbul: Şafak Matbaacılık.
 • Batur, M. (2010). İlköğretim I. kademe görsel sanatlar dersi öğretim programının kazanımlar öğesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Canikoğlu, G. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programındaki “Görsel iletişim biçimlendirme” öğrenme alanının uygulanmasında ortaokul resim öğretmenlerinin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Caswell, J. O. (2001). Lines of communication: some" secrets of the trade" in Chinese painters' use of" perspectives". RES: Anthropology and Aesthetics, 40(1), 188-210.
 • De Bono, E. (1996). Serious creativity. The Journal for Quality and Participation, 18(5), 12.
 • Dewey, J. (1934). En yüksek entelektüel yükümlülük. Bilim, 79(2046), 240-243
 • Ergin, İ., Akseki, B., & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.
 • Ertürk, M. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Doctoral dissertation). Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gibson, R. (2003). Learning to be an art educator: student teachers’ attitudes to art and art education. International Journal of Art & Design Education, 22(1), 111-120.
 • Goldblatt, P. (2006). How John Dewey's theories underpin art and art education. Education and Culture, 17-34.
 • Göknur, Ş. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar öğretim programının kazanımlar boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Güven, Y. (1999). Erken çocuklukta yaratıcılık yeteneğini tanıma ve geliştirme. Marmara Üniversitesi anaokulu/anasınıfı öğretmeni el kitabı. YA-PA Yayınları.
 • Hicks, M. J. (2004). Problem solving and decision making: hard, soft and creative approaches. Cengage Learning EMEA.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Mamur Yılmaz, E., & Bilici, S. (2016). Görsel sanatlar dersinde öğretim teknolojileri ve materyali kullanım durumları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1), 343-362.
 • Mamur, N., & Köksal, N. (2016). Görsel sanatlar dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 5(3), 732-747.
 • Marshall, J. (2019). Integrating the visual arts across the curriculum: An elementary and middle school guide. Teachers College Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf
 • Metan, A. E. (2007). Müzelerı̇ görsel sanatlar eğitimi dersinde kullanmalarına yönelik görüşleri Ankara İli Çankaya İlçesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazı̇ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Özcan, M. (2017). Görsel sanatlar (1-8 sınıflar) dersi programı'na yönelik görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşleri çözüm önerileri (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Pekdağ, G. N. (2011). İlköğretim görsel sanatlar öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Robinson, D., Schaap, B. M., & Avoseh, M. (2018). Emerging themes in creative higher education pedagogy. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(3), 271-282.
 • Runco, M. A., & Albert, R. S. (Eds.). (1990). Theories of creativity. Sage Publications.
 • San, İ. (1996). Yaratıcılık eğitimi için gerekli yenilikler bir sanat eğitbilimci gözüyle eğitimimize bakışlar. Kültür Koleji Vakfı Yayınları.
 • Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2010). Guilford's structure of intellect model and model of creativity: Contributions and limitations. Creativity Research Journal, 13(3-4), 309-316.
 • Stone, D. L., & Hess, J. (2020). School students’ implicit theories of creativity and their self perceptions as artists. Creativity Research Journal, 32(4), 369-377.
 • Şenkaya, S. Ç. (2021). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul görsel sanatlar derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Bursa ili örneği) (Doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2018). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda müze eğitimi ile ilişkilendirilen öğelerin incelenmesi. International Journal of Research in Fine Arts Education, (1), 164-177.
 • Yaşar, M. C., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 201-209.
 • Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 95-105.
 • Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3874-3915.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakal, İ. H. (2019). 2018 Görsel Sanatlar Öğretim Programı’ndaki kazanımların uygulanabilirliğinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 231-244.

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Melike TANTAN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2486-6365
Türkiye

Early Pub Date December 23, 2022
Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Tantan, M. (2022). Evaluation of The Outcomes in The 2018 Primary School Visual Arts Curriculum in terms of Creativity . Academy Journal of Educational Sciences , 6 (2) , 69-76 . DOI: 10.31805/acjes.1141273