Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 53 - 65 2018-06-28

Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Outdoor and Indoor Noise Levels In Schools

Hüseyin Akabay [1] , Mızrap Bulunuz [2]

141 490

Bu çalışmada okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Bursa ili Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lisede yapılmıştır. Bu okullarda ses ölçümleri yapılırken ‘Brüel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L’ ses ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ses ölçümleri bina içinde ve bina dışında olmak üzere ders ve teneffüs esnasında yapılmıştır. Ölçümlerden elde edilen bulgular neticesinde tüm okulların iç ortam gürültü seviyelerinin yönetmelikte belirtilen değerlerden anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptanmıştır. Dış ortam gürültü seviyelerine bakıldığında ise sadece bir okulun belirtilen sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür. Dış ortam ve iç ortam gürültü düzeyi ölçümlerinde merkezi okulların gürültü düzeylerinin şehir merkezinden uzak okulların gürültü düzeylerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre yeni yapılacak okullar şehir merkezinden uzak, gürültü düzeylerinin düşük olduğu alanlara yapılmalıdır. Ayrıca tüm okullarda ses yalıtımı yapılmasına ihtiyaç vardır. Farklı düzeydeki okul türlerinin karşılaştırılmasında ise ilkokulların gürültü düzeyinin diğerlerinden anlamlı şekilde farklı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular tüm okul türlerinde gürültü düzeylerinin tespit edilerek, kontrol edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

The purpose of this research is to compare the noise levels both outdoors and indoors of the schools. This research is a descriptive (supplementary) type of research which was done in 3 primary schools, 3 secondary schools and 4 high schools in Orhangazi-Bursa. In these schools, ‘Bruel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L’ sound meter was used to take sound measurements. Determining the noise levels was done during break time and lesson time both outdoors and indoors of the schools. Findings demonstrated that the indoor noise levels of all schools were significantly higher than the values recommended in the regulation. When the outdoor noise levels are examined, it is seen that only one school is below the recommended values. Outdoor and indoor noise levels of central-city schools were higher than the noise levels of schools far from city-center. According to these findings, new schools need to be constructed in areas where the noise levels are low, far from the center of the city. There is also a need for sound insulation in all schools. Comparisons of school types at different levels found that the noise level of primary schools was significantly higher than the others. These findings indicate that a program is a needed to detect and design methods for controlling excessive noise in all school types.

 • Bakır, B., Babayiğit, M. A., Tekbaş, Ö. F., Oğur, R., Kılıç, A., & Ulus, S. (2014). İlköğretim okullarında sağlığı etkileyebilecek bazı fiziksel tehlikelerin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 49, 217-223.
 • Balcı, N. (1994). Bir çevre kirlenmesi sorunu olarak gürültü. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 44(3-4), 15-34.
 • Bhardwaj, M., Baum, U., Markevych, I., Mohamed, A., Weinmann, T., Nowak, D., & Radon, K. (2013). Are primary school students exposed to higher noise levels than secondary school students in Germany?. The İnternational Journal of Occupational and Environmental Medicine, 4(1), 2-11.
 • Brüel & Kjaer beyond measure type 2250, 2250-Light and 2270 sound level meters.(t.y.). Erişim: 12 Temmuz 2016, http://www.bksv.com/Products/handheld- instruments/sound-level-meters/sound-level-meters/type-2250-l
 • Bulunuz, M. (2015). 114K738 nolu TÜBİTAK 1001 projesi, okulda gürültü kirliliği: Nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi, Ankara.
 • Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental and Science Education, 9(2), 215-234.DOI: 10.12973/ijese.2014.212a
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Orbak, A. Y., Mutlu, N. ve Tavşanlı, Ö. F. (2017). An evaluation of primary school students’ views about noise levels in school. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(4), 725-740.
 • Bülbül, M.Ş. (2005). Kars il merkezindeki gürültü kirliliğinin ortaöğretim kurumlarının başarısı üzerine etkisinin araştırılması. Erişim: 30 Aralık 2015, http://www. fizikli.com/piwi/fizikli5.pdf.
 • Clark, C., Crombie, R., Head, J., Van Kamp, I., Van Kempen, E., & Stansfeld, S. A. (2012). Does traffic-related air pollution explain associations of aircraft and road traffic noise exposure on children's health and cognition? A secondary analysis of the United Kingdom sample from the RANCH project. American Journal of Epidemiology, 176(4), 327-337. Conversion of sound units (levels). Erişim: 12 Mart 2017, http://www.sengpielaudio. com/calculator-soundlevel.htm.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı. (2011). Çevresel gürültü ölçüm ve değerlendirme kılavuzu. Ankara
 • Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ]. (1999).World Health Organisation Guidelines for community noise. Erişim: 17 Kasım 2016, http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html
 • Golmohammadi, R., Ghorbani, F., Mahjub, H., & Daneshmehr, Z. (2010). Study of school noise in the capital city of Tehran-Iran. Journal of Environmental Health Science & Engineering, 7(4), 365-370.
 • Gurbetoğlu, A. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Erişim: 22 Mayıs 2016, http:// agurbetoglu.com/files/2-%20ARA%C5%9ETIRMA%20%20T%C3%9CRLER%C4%B0.pdf.
 • Güler, Ç.,& Çobanoğlu, Z. (1994). Gürültü. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: 19. Ankara
 • Güreman, L. (2012a). İlköğretim okullarında iç ve dış ortam işitsel konfor koşullarının kullanıcılardaki etkisinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma Amasya kenti örneği. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), Article Number: 1A0327. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaeng/article/view/5000066840/5000062207 den alınmıştır.
 • Güremen, L. (2012b). Amasya kentinde ilköğretim okullarında iç ve dış çevre gürültü koşullarının değerlendirilmesi. e-Journel of New World Sciences Academy – Engineering Science, 7(2), 415-435. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/186085 den alınmıştır. Gürültü Kirliliği (t.y.). Erişim:28 Aralık 2015, http://www.frmtr.com/biyoloji/725005-gurultu kirliligi.html
 • Hayta, A. B. (2006). Çevre kirliliğinin önlenmesinde ailenin yeri ve önemi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD), 7(2), 359-376
 • Grebennikov, L. (2006). Preschool teachers’ exposure to classroom noise. International Journal of Early Years Education, 14(1), 35-44.
 • Jeram, S., Lekaviciute, J., Krukle, Z., Argalasova-Sobotova, L., Ristovska, G., Paunovic, K., & Pawlaczyk-Luszczynska, M. (2013). Community response to noise: Research in Central, Eastern and South-Eastern Europe and Newly Independent States. Noise and Health, 15(62), 12.
 • Kocataş, A. (2006). Ekoloji ve çevre biyolojisi.(Dokuzuncu baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Köse, S. (2010). Havaalanı çevresindeki okullarda gürültüden rahatsızlığın ve sınıfların iç akustik koşullarının saptanması. (Yüksek lisans tezi ). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı, İstanbul.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri.(2012). Araştırma planı hazırlama. Modul Kodu:342PR0037, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). (2006). Araştırma teknikleri, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Millî Eğitim İstatistikleri. (2016). Örgün eğitim 2015/'16, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı, 2013, Ankara.
 • Özbıçakçı, F. Ş., Çapık, C., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 37(165).
 • Özen, Y. & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren örneklem sorunu. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (KKEFD), sayı 15.
 • Polat, S. & Buluş-Kırıkkaya, E. (2004). Gürültünün eğitim-öğretim ortamına etkileri XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Malatya
 • Sala, E., & Rantala, L. (2016). Acoustics and activity noise in school classrooms in Finland. Applied Acoustics, 114, 252-259.
 • Shield, B., & Dockrell, J. (2008). The Effects of classroom and environmental noise on children’s academic performance. In 9th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN), Foxwoods, CT.
 • Skarlatos, D., & Manatakis, M. (2003). Effects of classroom noise on students and teachers in Greece. Perceptual and Motor Skills, 96(2), 539-544.
 • Şahin, K., Şahin, A., & Bağcı, H. R. (2014). Sinop şehri ve yakın çevresindeki bazı okullarda gürültü kirliliği. Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları, 4(6), 20-31.
 • Tamer Bayazıt, N.,Küçükçiftçi, S.,& Şan, B.,(2011). İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 10(2), 168-180.
 • Tavşanlı Ö. F., Birgül K. & Oksal A. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Okul İklimine Yönelik Algılarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies 11 (9), 821-838.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016). İl ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059’ den alınmıştır.
 • Yee Choi, C., & McPherson, B. (2005). Noise levels in Hong Kong primary schools: Implications for classroom listening. International Journal of Disability, Development and Education, 52(4), 345-360.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1499-7828
Author: Hüseyin Akabay (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6650-088X
Author: Mızrap Bulunuz
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { aebd364014, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {53 - 65}, doi = {10.31805/acjes.364014}, title = {Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Akabay, Hüseyin and Bulunuz, Mızrap} }
APA Akabay, H , Bulunuz, M . (2018). Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması. Academy Journal of Educational Sciences, 2 (1), 53-65. DOI: 10.31805/acjes.364014
MLA Akabay, H , Bulunuz, M . "Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 53-65 <http://journal.acjes.com/issue/37918/364014>
Chicago Akabay, H , Bulunuz, M . "Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 53-65
RIS TY - JOUR T1 - Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması AU - Hüseyin Akabay , Mızrap Bulunuz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.364014 DO - 10.31805/acjes.364014 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 65 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.364014 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.364014 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Science Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması %A Hüseyin Akabay , Mızrap Bulunuz %T Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.364014 %U 10.31805/acjes.364014
ISNAD Akabay, Hüseyin , Bulunuz, Mızrap . "Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 1 (June 2018): 53-65. https://doi.org/10.31805/acjes.364014