Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 29 - 41 2018-06-28

Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigating the Self-Efficacy Perceptions of Teachers According to Several Variables

Alper Aytaç [1]

215 438

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin özyeterlik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu çeşitli branşlardan 249 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda ise Tukey testi tercih edilmiştir. Verilerin analizine geçmeden hem ölçek genelinde hem de alt boyutlarda normallik varsayımlarına bakılmıştır. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1 ile +1 değerleri arasında olduğu tespit edilmiş ve verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin özyeterlik algıları “yüksek” düzeyde bulunmuştur. Bunun yanı sıra öğretmenlerin özyeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı, buna karşın branş, görev yapılan yerleşim birimi ve mesleki kıdeme göre anlamlı şekilde farklılaştığı ortaya çıkarılmıştır. Buna göre şehir merkezinde görev alan öğretmenlerin özyeterlik algıları, kırsalda görev alan öğretmenlerin özyeterlik algılarına göre daha yüksektir. Temel eğitim alanı (okulöncesi ve sınıf) öğretmenlerinin özyeterlik algıları, branş öğretmenlerinin özyeterlik algılarına göre daha yüksektir. Son olarak, öğretmenlerin özyeterlik algıları, mesleki kıdem arttıkça yükselmektedir.
The purpose of this study is to investigate teachers’ self-efficacy factors according to several variables. The study was designed as a survey study, and 249 teachers from various fields participated in the study. “The Teacher Self-Efficacy Scale” which was developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001), and adapted by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005) was used to collect the data. The data were analyzed using an arithmetic mean, standard deviation, independent t-test, and one way ANOVA. The kurtosis and skewness values were found to be between -1 and +1, and the data were assumed as having normal distribution. According to the results of the study, the level of teachers’ perceptions of self-efficacy was determined as “high”. In addition, it was revealed that the teachers’ self-efficacy perceptions did not show a significant difference based on the gender variable, but a significant difference was found in the variables of field of education, the region in which they work, and work experience. In this respect, the self-efficacy perception levels of teachers who work in the city center were found to be higher compared to the teachers who work in rural regions. The teachers in the field of basic education (preschool and classroom teachers) had higher self-efficacy perceptions compared to teachers from other fields. Finally, the self-efficacy perceptions of teachers’ increase as their level of experience increases
 • Abalı Öztürk, Y., Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı, özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 343-366.
 • Ahmad, A. ve Safaria, T. (2013). Effects of self-efficacy on students’ academic performance. Journal of Education, Health and Community Psychology, 2, 22-29.
 • Akça, F., Ulutaş, E. ve Yabancı C. (2018). Investigation of teachers’ self-efficacy beliefs, locus of control and intercultural sensitivities from the perspective of individual differences. Journal of Education and Learning, 7(3), 219-232.
 • Akengin, H., Yıldırım, G., İbrahimoğlu, Z. ve Arslan S. (2014). Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 150-167.
 • Anderson, R., Greene, M. ve Loewen, P. (1988). Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34 (2), 148-165.
 • Babaoğlan, E. ve Korkut, K. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy, The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin özyeterlik algılarının analizi. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Coşkun, M. K. (2010). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 95-109.
 • Czerniak, C. M., ve Luipe, A. T. (1996). Relationship between teacher beliefs and science education reform. Journal of Science Teacher Education, 7, 247-266.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. & Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137), 74-81.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi) Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Eberle, W. M. (2011). Teacher self-efficacy and student achievement as measured by North Carolina reading and math end-of-grade tests. (Electronic Theses). North Caroline.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87-96.
 • Emre, Ş. C. ve Ünsal, S. (2017). The investigation of the relationship between secondary school teachers’ self efficiacy beliefs and attitude towards teaching. European Journal of Education Studies. 3 (6), 94-111.
 • Ercan, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak İli örneği). (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Gençtürk, A. ve Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin özyeterlik algıları ve İş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (3), 1037-1054.
 • Gibson, S. ve. Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Gür, G., Çakıroğlu, J. ve Çapa Aydın, Y. (2012). Investigating predictors of sense of efficacy beliefs of classroom, science, and mathematics teachers. Eğitim ve Bilim, 37, 68-76.
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Educational Administration: Theory and Practice. 17(1), 99-116.
 • Kaçar, T. ve Beycioğlu K. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(4), 1753-1767.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasu, T. (2018). İmamhatip ortaokullarında görev yapanöğretmenlerin özyeterlik algıları ile mesleki tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi. Sosyal Bilimler Dergisi. 20, 325-343.
 • Korkut, K ve Babaoğlan, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8, (16), 269-281.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247-258.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., ve Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin özyeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi; Edirne.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51-65.
 • Saracaloğlu, S. A., Certel, Z., Varol, R. ve Bahadır, Z. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve denetim odaklarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 3 (2), 54-65.
 • Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy, motivation, and performance. Journal of Applied Sport Psychology,vol 7(2), 112-137.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim : Kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi.
 • Stajkovic, A. D., ve Luthans, F. (2002). Social cognitive theory and self-efficacy: Implications for motivation theory and practice. In R. M. Steers, L. W. Porter, & G. A. Bigley (Eds.), Motivation and Work Behavior (7th ed.), pp. 126-140. NY: McGraw-Hill.
 • Şahin, E. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerinin, cinsiyetlerinin, mesleki kıdemlerinin, özyeterlik algılarının ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin mesleki yeterlikler üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşgın, A. ve Küçükoğlu, A. (2016). The effect of clinical practice on teacher candidates’ self-pfficacy Perceptions. Cukurova University Faculty of Education Journal, 45(2), 265-286.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy ,A. ve . Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Turcan, H.G. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin özyeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • Viau, R. (2015). Okulda Motivasyon. (Çev. Y. Budak). Anı Yayınları.
 • Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
 • Yılmaz, E. Yiğit, R. ve Kaşarcı, İ .(2012). İlköğretim öğrencilerinin özyeterlik düzeylerinin akademik başarı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23,371-388.
 • Zararsız, N. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin özyeterlik algılarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5087-8482
Author: Alper Aytaç (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Bibtex @research article { aebd433205, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {29 - 41}, doi = {10.31805/acjes.433205}, title = {Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aytaç, Alper} }
APA Aytaç, A . (2018). Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 2 (1), 29-41. DOI: 10.31805/acjes.433205
MLA Aytaç, A . "Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 29-41 <http://journal.acjes.com/issue/37918/433205>
Chicago Aytaç, A . "Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018): 29-41
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Alper Aytaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.433205 DO - 10.31805/acjes.433205 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 41 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.433205 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.433205 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Science Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Alper Aytaç %T Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.433205 %U 10.31805/acjes.433205
ISNAD Aytaç, Alper . "Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 1 (June 2018): 29-41. https://doi.org/10.31805/acjes.433205