Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2017-11-24

6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Investigation of The Effect of Mathematics Education Through Storytelling Method on Six-Aged Children’s Mathematical Achievement

Aylin SERTSÖZ [1] , Özlem DOĞAN TEMUR [2]


Bu çalışmanın amacı; 6 yaş çocuklarına öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisini incelenmektir. Öyküleştirme yöntemi; çocukların yeni bilgilerini kullanarak eski bilgilerini ve tecrübelerini işe koştuğu, bunların yanı sıra yeni bilgileri edinerek bunlarla birlikte süreçte aktif olarak yer aldığı problemlere çözümler ürettiği, deneyimler kazandığı bir ortam yaratmaktadır. Araştırma  nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı karma yöntemdir. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-66 ay arası çocukların; sayılar, geometrik şekiller ve örüntü kavramlarını öğrenmede öyküleştirme yönteminin etkisinin incelendiği ön-test son-test yarı deneysel yöntem ve uygulamalar süresince deney grubunun gözlemlenmesiyle araştırmanın nitel bölümü yürütülmüştür. Araştırmada çocukların sayılarla ilgili kavramları öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla; Piaget sayı korunum testi, geometrik şekil kavramları öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla; Aslan (2004) tarafından geliştirilen geometrik şekilleri tanıma testi ve örüntü kavramını öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen örüntü testi kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından deney grubuyla her hafta uygulanan etkinlikler sırasında yapılan gözlem araştırmacının güncesine kaydedilmiştir. Çalışma toplam 27 öğrenciyle gerçekleşmiştir. Kontrol grubu öğrencileri mevcut programla eğitim alırken deney grubu öğrencileri 8 hafta boyunca haftada bir gün öyküleştirme yöntemi ile hazırlanan matematik eğitimini almıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde kontrol ve deney grubunun başarılarını karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının ön test ve son test başarılarını kendi aralarında karşılaştırmak amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak; öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarısını arttırmada olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

The aim of this paper is to analyze of the effect of maths abilities of children at 6 ages to whom given maths by storyline method. Storyline method is create an environment by children using new information, old information and experience as well as gaining new knowledge and being active in this process, produce solutions to the problems. This study is a combined method in which qualitative and quantitive technics are used in company. 48-66 months old children, who are attending pre-school education in learning numbers, geometric shapes and pattern notion, the effect of storyline method are analyzed by the process pre-test, post-test semi experimental method and applications the qualititive section of the study was bserved by observing the experimental group. In the research, children are aiming at learning levels of concepts related to numbers, Piaget number conservation test, geometric shape concepts, aimed at learning levels. The pattern test developed by the reseacher was developed to measure the level of learning the geometric patterns developed by Aslan (2004) and the concept of pattern. As well as observation made during weekly activities conducted by the experiment group by the researcher were recorded in diary. The study was conducted with a total of 27 students. While the control group students were being trained with were being trained with the current program,  the students in the experimental group recaived mathematics education preparedwith a one day scarecard per week for 8 weeks. Mann whitney u test wa used to compare the achievements of the control and experimental groups in the analysis of the quantitative data obtained in the research. Wilcoxon- marked sequence test es used to compare the pre- test and post-test achiecements of the control and experimental groups. Qualitative data obtained in the study were analyzed by descriptive analysis.A significant difference was found in favor of the analysis results obtained for the test group. In summary the mathematics educations given by the storyline method shows that the children have a positive influence increasing the mathematics achievement. 

 • Aslan, D. (2004). Anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocuklarının temel geometrik şekilleri tanımalarının ve geometrik şekilleri ayırt etmede kullandıkları kriterlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana . Aydoğan, S. A. ve Şen, S. (2011). 6 yaş çocuklarının sayı kavramının gelişiminde kavram eğitim programının etkisinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 38-51.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 1-21.
 • Bamberg, M. (1997). Language, concepts and emotions: The role of language in the construction of emotions. Language sciences, 19(4), 309-340.
 • Casey, B., Erkut, S., Ceder, I., & Young, J. M. (2008). Use of a story telling context to improve girls and boys geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(1), 29-48.
 • Coşkun, F. (1990). Anaokuluna giden beş yaş çocuklarının 1-5’e kadar sayı sembollerini öğrenmelerinde geleneksel eğitim ile bilgisayar eğitiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Coşkun, M. (2013). Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Gambrell, L.B. (2009). Creating opportunities to read more so that students read better. In Elfrieda H. Hiebert (Ed.), Reading more, reading better (pp. 257-258). New York, NY: Guilford Press.
 • Kır, D. (2011). Hikâyelerle matematik öğretiminin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarmaya ilişkin sözel problem çözme becerileri üzerindeki etkileri (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kırlar, B. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış yöntem ile geleneksel yöntemin etkinliğinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Sancak, Ö. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tekin, T. G. (2001). 8-10 yaş grubundaki çocukların müziksel beğenilerini geliştirmede masal ve öykülerden yararlanma yöntemleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tepetaş, G. Ş.ve Haktanır, G. (2013). 6 yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerini desteklemeye yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 63-78.
 • Yiğit, E. Ö. ve Erdoğan, T. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Ssoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 17(3), 399-416.
 • Young, J. E. (2001). Why are we reading a book during math time? How mathematics and literature relate. The Dragon Lode, 19(2),13-18.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aylin SERTSÖZ
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem DOĞAN TEMUR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { aebd340376, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {1 - 10}, doi = {10.31805/acjes.340376}, title = {6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sertsöz, Aylin and Doğan Temur, Özlem} }
APA Sertsöz, A , Doğan Temur, Ö . (2017). 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi . Academy Journal of Educational Sciences , 1 (1) , 1-10 . DOI: 10.31805/acjes.340376
MLA Sertsöz, A , Doğan Temur, Ö . "6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi" . Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 1-10 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/32207/340376>
Chicago Sertsöz, A , Doğan Temur, Ö . "6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi AU - Aylin Sertsöz , Özlem Doğan Temur Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.31805/acjes.340376 DO - 10.31805/acjes.340376 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.340376 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.340376 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi %A Aylin Sertsöz , Özlem Doğan Temur %T 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi %D 2017 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 1 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.340376 %U 10.31805/acjes.340376
ISNAD Sertsöz, Aylin , Doğan Temur, Özlem . "6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi". Academy Journal of Educational Sciences 1 / 1 (Kasım 2017): 1-10 . https://doi.org/10.31805/acjes.340376
AMA Sertsöz A , Doğan Temur Ö . 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. ACJES. 2017; 1(1): 1-10.
Vancouver Sertsöz A , Doğan Temur Ö . 6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Academy Journal of Educational Sciences. 2017; 1(1): 1-10.