Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 55 - 72 2017-11-24

Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Opınıons of Classroom Teachers on The Practıces of Teachıng Wrıtıng at Fırst Grade

Kemal Özdemir [1]


Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırmada veriler Kütahya ili merkez ilçe ve köylerinde görevli, birinci sınıfı okutan seksen altı (86) öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler, okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalarda sesi tanıtma, hissettirme ve sonrasında yazma çalışmaları yaptıklarını ve yazdırma çalışmalarının sesin öğretimi açısından bir yöntem olmakla birlikte pekiştireç olarak da kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler okuma yazma öğretirken teknoloji kullanımına, sesle ilgili oyun, hikâye ve gösterilere yer verdiklerini, sesi tanıtma, sesi hissettirmek için görsel araçlar kullandıklarını ve sesin sembolünün yazımını göstermede teknolojiden yararlandıklarını da belirtmişlerdir.

This study aims to examine the opinions of teachers, who teach first graders, on in-class applications in reading and writing teaching. In the study, the basic qualitative research method from qualitative research methods was used. Basic qualitative research is used in all fields, in particular in educational science studies. In accordance with the aim of the study, the opinions of the teachers about the classroom practices in reading and writing teaching process were studied. The data was collected from eighty-six (86) first-grade teachers who work in the center, districts or villages of Kütahya, by using a semi-structured interview form. The findings obtained in the research indicate that teachers first introduce the sounds of the letters and get the students perceive them in writing and reading activities. The teachers also mentioned that they use writing exercises as reinforcement as well as a method of teaching the sounds. Furthermore, teachers stated that they use technology, games, stories, and performances which are related to sound while teaching reading and writing to the students. They also pointed out that they use visual tools to get the students perceive the sound and that they made use of technology to show how the symbol of the sound is written.

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi,146.
 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkında görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2(3), 1-15.
 • Arslan, M. ve Gürsoy, A. (2008). Rol yapma ve drama etkinlikleriyle yabancılara türkçe öğretiminde motivasyonun sağlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 109-124.
 • Ateş, H. K., Ada, S. ve Baysal, Z. N. (2014). Ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 79-96.
 • Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 275-294.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ballou, D., & Podgursky, M. (2002). Returns to seniority among public school teachers. Journal of Human Resources, 37(4), 892-912.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). e-international journal of educational research, 4(1), 1-28.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Çev. A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cihan, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye'deki uygulamaya bir bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2), 429-436. Creswell, J. W. (2012). Educational research. Boston: Pearson.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2) 55-69.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Erdener, E. (2009). Vygotsky'nin düşünce ve dil gelişimi üzerine görüşleri piaget'e eleştirel bir bakış. Journal of Turkish Educational Sciences, 7(1), 85-103.
 • Ergün, M. ve Özsüer, S. (2006). Vygotsky'nin yeniden değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 269-292. Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Gündüz, H. B., ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1)212-230.
 • Göçer, A. (2000). İlköğretim öğretmeni adaylarına ilkokuma yazma çalışmaları ile ilgili pratik öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 148. Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
 • Gültekin, M. ve Aktay, E. G. (2014). İlk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 19-44 .
 • Güneş, A. M. ve Özerbaş, M. A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1788.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi: Yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hamamcı, Z. ve Hamamcı, E. (2015). Çocuk gelişimi kuramları ve dil öğretmenleri için yansımaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,4(1), 125-134.
 • Kahramanoğlu, R., Tiryaki, E. N. ve Canpolat, M. (2014). İlkokula yeni başlayan 60-66 ay grubu öğrencilerin okula hazır oluşları üzerine inceleme. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1065-1080.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Klein, J. (2004). Who is most responsible for gender differences in scholastic achievements: pupils or teachers?. Educational Research, 46(2), 183-193.
 • MEB. (2004). Türkçe dersi öğretimi programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research a guide to desing and implementation. (Çev. S. Turan). Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Pilancı, H. (1998). Sözlü ve yazılı anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sadioğlu, Ö. ve Oksal, A. (2008). Sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerle başka alanlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 7(1), 71-90.
 • Shaw, R. (1994). Yazı yazma tekniği ve yazı örnekleri. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Şad, S. N. ve Demir, O. (2017 ). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Electronic Journal of Social Sciences , 16(62),801-816.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tavşanlı, Ö. F. (2017). Evaluation of the instructional program in Turkey based on the process-based writing approach. International Journal of Language Academy, 5(2), 79-97.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Akaydın, B. B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin bakış açısıyla sosyal medya okuryazarlığı. The Journal of International Social Research, 10 (48), 517-528.
 • Tavşanlı, Ö. F., & Kaldırım, A. (2015). The perspectives of primary teaching education undergraduate students on electronic reading. In Ed. I. Koleva, R. Efe, Z. B. Kostova, & E. Atasoy (Eds.), Education in the 21st century: Theory and practice (pp. 571-581). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Tosunoğlu, M. (2014). Farklı yazı stillerinin okuğunu anlama sürecine etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 679-690. Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.
 • Yıldırım, N. ve Demirtaş, Z. (2008). Öğrenci görüşlerine dayalı sınıf öğretmenliği bölümü ilk okuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin bir öneri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 681-695.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Kemal Özdemir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2017

Bibtex @konferans bildirisi { aebd341536, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {55 - 72}, doi = {10.31805/acjes.341536}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Özdemir, Kemal} }
APA Özdemir, K . (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri . Academy Journal of Educational Sciences , 1 (1) , 55-72 . DOI: 10.31805/acjes.341536
MLA Özdemir, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri" . Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 55-72 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/32207/341536>
Chicago Özdemir, K . "Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 1 (2017 ): 55-72
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri AU - Kemal Özdemir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.31805/acjes.341536 DO - 10.31805/acjes.341536 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 72 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.341536 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.341536 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri %A Kemal Özdemir %T Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri %D 2017 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 1 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.341536 %U 10.31805/acjes.341536
ISNAD Özdemir, Kemal . "Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 1 / 1 (Kasım 2017): 55-72 . https://doi.org/10.31805/acjes.341536
AMA Özdemir K . Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. ACJES. 2017; 1(1): 55-72.
Vancouver Özdemir K . Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences. 2017; 1(1): 55-72.