Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Conceptual Understanding of Students On Structure of Matter With Formative Assesment Questİon

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 106 - 119, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.457417

Öz

The purpose of the study is to determine the level of conceptual understanding of 7th grade students about the particle structure of matter through formative assessment questions. The research was conducted with 95 students studying in a state secondary school located in Gebze during the Fall semester of 2017-2018 academic year. A case study method of descriptive model was used in the study. The research data were collected by open-ended formative assessment questions prepared by the researchers. Student responses evaluated according to the developed grade scoring key, which is coded as “correct justification”, “partial justification”, “false justification” and “empty”. The question related to the drawing was evaluated with a different grade scoring key. Qualitative and quantitative data obtained were analyzed descriptively. At the end of the study, it was found that more than half of the students answered the questions incorrectly and made false explanations. It was also determined that the students were insufficient to draw the particles. At the end of the study, it is suggested that include the formative assessment method which aims to determine the misunderstandings of the students before the teaching of a subject and evaluate the process instead of product-oriented evaluation.

Kaynakça

 • Ayas, A. & Demirbas, A. (1997). Turkish secondary students’ conceptions of introductory che¬mistry concepts. Journal of Chemical Education, 74(5), 518–521.
 • Aydın, F. (2011, Nisan). İlköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin teknolojiye yönelik düşüncelerinin çizimle belirlenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Candaş, B. (2018). Farklı öğretim kademesindeki öğrencilerin ışığın yansıması konusunu anlama düzeyleri. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 1-32.
 • Bala, V. G. (2013). Bilimin doğasının fen konularına entegrasyonunda biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının bilimin doğasının öğrenimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, H. ve Ersoy, N. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin maddelerin sınıflandırılması ve değişimi konusundaki kavram yanılgılarının deney ve kavram. Eğitim Bilimleri Dergisi 40, 31-46.
 • Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5–25.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B. and Silberstain, J. (1988). Theories principles and laws. Education in Chemistry, 25, 89-92.
 • Black, P. J. and William, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Journal of Personnel Evaluation in Education, 21(1), 5-31.
 • Black, P. and Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-73.
 • Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Alexandria, VA: ASCD.
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Karagöz, F. ve Tavsanlı, Ö. F. (2016). Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(1), 33-50.
 • Bulunuz, N. ve Bulunuz, M. (2016). Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 6(2), 50-62.
 • Bulunuz, N. ve Bulunuz, M. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4, 24.
 • Canbazoğlu, S. (2008). “Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Cukusic, M., Garaca, Z. and Jadric, M. (2014). Online self-assessment and student’s success in higher education instituions. Computers & Education, 72, 100-109.Çakıcı, Y. (2010). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve öğrencilerin kavram yanılgıları. Journal of Social Science, 12(1), 89.
 • Dove, J. E., Everett, L. A. & Preece, P. F. W. (1999). Exploring a hydrological concept through children’s drawings. International Journal of Science Education, 21(5), 485–497.
 • Doymus, K. Simsek, U. & Karacop, A. (2009). The effects of computer animations and coopera¬tive learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Education Research 36,109–128.
 • Gökulu, A. (2017). Investigating Eight Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions on the Concept of Element, Compound, Mixture Investigating Eight Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions on the Concept of Element, Compound, Mixture. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 611-626.
 • Kara, İ., Erduran-Avcı D. ve Çekbaş Y. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Kavramı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46–57.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri1, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Karaer, H. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma dü¬zeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 199-210.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S. ve Çoştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 13.
 • Keeley, P. and Harrington, R. (2010). Uncovering student ideas in physical science: 45 new force and motion assessment probes. California: Corwin and NSTA Press.
 • Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: using drawings as a research method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.
 • Kuşakçı Ekim, F. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. MEB(2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı
 • Metin, M. ve Birişçi, S. (2009). Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye etkisi ve adayların değerlendirme hakkındaki düşünceleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(370), 31-39.
 • Nakhleh, M.B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69(3), 191-196.
 • Ormancı, Ü ve Balım, A. G. (2014). Secondary School Students’ Ideas Related to the Subject of Matter: Drawing Methods. Elementary Education Online, 13(3), 827-846.
 • Özmen, H. (2005). Kimya Öğretiminde Yanlış Kavramalar: Bir Literatür Araştırması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(19), 23-45.
 • Sanger, M.J. (2000). Using particulate drawings to determine and improve students’ conceptions of pure substances and mixtures. Journal of Chemical Education. 77(6), 762-766.
 • Stains, M. and Talanquer, V. (2007 a). Classification of chemical substances using particulate represen¬tations of matter: An Analysis of Student Thinking. International Journal of Science Education, 29(5), 643–661.
 • Sökmen, N., & Bayram, H. (1999). Lise1. sınıf öğrencilerinin temel kimya kavramlarını anlama düzeyleriyle mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17). 89-94.
 • Ünal, S. ve Coştu, B. (2005). Problematic issue for students: Does it sink or float. In Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 6(1), 1-16.Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1(13), 102-120.

Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 106 - 119, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.457417

Öz

Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda kavramsal anlamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulaması, 2017-2018 Eğitim öğretim yılı güz döneminde Gebze’de bulunan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 95 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan biçimlendirici yoklama soruları ile toplanmıştır. Dört farklı yoklama sorusunun kodlanmasında “doğru gerekçe”, “kısmen doğru gerekçe”, “yanlış gerekçe” ve “boş” şeklinde dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Çizim ile ilgili soru ise farklı bir dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin sorulara %67,4, %58,9, 57,9 ve %46,3 oranlarında yanlış cevap verdikleri ve tamamen yanlış açıklama yaptığı belirlenmiştir. Çizim ile ilgili sorudan elde edilen verilere göre öğrencilerin tanecikleri çizmede yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonunda modelleme, argümantasyon, araştırma-sorgulama gibi öğretim yöntemlerinin maddenin tanecikli yapısı konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına olumlu yönde etki edebileceği ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ayas, A. & Demirbas, A. (1997). Turkish secondary students’ conceptions of introductory che¬mistry concepts. Journal of Chemical Education, 74(5), 518–521.
 • Aydın, F. (2011, Nisan). İlköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin teknolojiye yönelik düşüncelerinin çizimle belirlenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Candaş, B. (2018). Farklı öğretim kademesindeki öğrencilerin ışığın yansıması konusunu anlama düzeyleri. Journal of Computer and Education Research, 6(11), 1-32.
 • Bala, V. G. (2013). Bilimin doğasının fen konularına entegrasyonunda biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının bilimin doğasının öğrenimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, H. ve Ersoy, N. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin maddelerin sınıflandırılması ve değişimi konusundaki kavram yanılgılarının deney ve kavram. Eğitim Bilimleri Dergisi 40, 31-46.
 • Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5–25.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B. and Silberstain, J. (1988). Theories principles and laws. Education in Chemistry, 25, 89-92.
 • Black, P. J. and William, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Journal of Personnel Evaluation in Education, 21(1), 5-31.
 • Black, P. and Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-73.
 • Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Alexandria, VA: ASCD.
 • Bulunuz, N., Bulunuz, M., Karagöz, F. ve Tavsanlı, Ö. F. (2016). Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(1), 33-50.
 • Bulunuz, N. ve Bulunuz, M. (2016). Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 6(2), 50-62.
 • Bulunuz, N. ve Bulunuz, M. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4, 24.
 • Canbazoğlu, S. (2008). “Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Cukusic, M., Garaca, Z. and Jadric, M. (2014). Online self-assessment and student’s success in higher education instituions. Computers & Education, 72, 100-109.Çakıcı, Y. (2010). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve öğrencilerin kavram yanılgıları. Journal of Social Science, 12(1), 89.
 • Dove, J. E., Everett, L. A. & Preece, P. F. W. (1999). Exploring a hydrological concept through children’s drawings. International Journal of Science Education, 21(5), 485–497.
 • Doymus, K. Simsek, U. & Karacop, A. (2009). The effects of computer animations and coopera¬tive learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Education Research 36,109–128.
 • Gökulu, A. (2017). Investigating Eight Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions on the Concept of Element, Compound, Mixture Investigating Eight Grade Students’ Understanding Level and Misconceptions on the Concept of Element, Compound, Mixture. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 611-626.
 • Kara, İ., Erduran-Avcı D. ve Çekbaş Y. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Kavramı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 46–57.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri1, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Karaer, H. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma dü¬zeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 199-210.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S. ve Çoştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 13.
 • Keeley, P. and Harrington, R. (2010). Uncovering student ideas in physical science: 45 new force and motion assessment probes. California: Corwin and NSTA Press.
 • Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: using drawings as a research method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.
 • Kuşakçı Ekim, F. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. MEB(2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı
 • Metin, M. ve Birişçi, S. (2009). Biçimlendirici değerlendirmenin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye etkisi ve adayların değerlendirme hakkındaki düşünceleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(370), 31-39.
 • Nakhleh, M.B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69(3), 191-196.
 • Ormancı, Ü ve Balım, A. G. (2014). Secondary School Students’ Ideas Related to the Subject of Matter: Drawing Methods. Elementary Education Online, 13(3), 827-846.
 • Özmen, H. (2005). Kimya Öğretiminde Yanlış Kavramalar: Bir Literatür Araştırması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(19), 23-45.
 • Sanger, M.J. (2000). Using particulate drawings to determine and improve students’ conceptions of pure substances and mixtures. Journal of Chemical Education. 77(6), 762-766.
 • Stains, M. and Talanquer, V. (2007 a). Classification of chemical substances using particulate represen¬tations of matter: An Analysis of Student Thinking. International Journal of Science Education, 29(5), 643–661.
 • Sökmen, N., & Bayram, H. (1999). Lise1. sınıf öğrencilerinin temel kimya kavramlarını anlama düzeyleriyle mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17). 89-94.
 • Ünal, S. ve Coştu, B. (2005). Problematic issue for students: Does it sink or float. In Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 6(1), 1-16.Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1(13), 102-120.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Saniye AKMAN> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5209-1448
Türkiye


Zehra ÖZDİLEK>
Uludag University
0000-0002-0441-1048
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd457417, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {106 - 119}, doi = {10.31805/acjes.457417}, title = {Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akman, Saniye and Özdilek, Zehra} }
APA Akman, S. & Özdilek, Z. (2018). Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi . Academy Journal of Educational Sciences , 2 (2) , 106-119 . DOI: 10.31805/acjes.457417
MLA Akman, S. , Özdilek, Z. "Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi" . Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 106-119 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/40569/457417>
Chicago Akman, S. , Özdilek, Z. "Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 106-119
RIS TY - JOUR T1 - Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi AU - SaniyeAkman, ZehraÖzdilek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.457417 DO - 10.31805/acjes.457417 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 119 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.457417 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.457417 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi %A Saniye Akman , Zehra Özdilek %T Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.457417 %U 10.31805/acjes.457417
ISNAD Akman, Saniye , Özdilek, Zehra . "Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 2 (Kasım 2018): 106-119 . https://doi.org/10.31805/acjes.457417
AMA Akman S. , Özdilek Z. Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi. ACJES. 2018; 2(2): 106-119.
Vancouver Akman S. , Özdilek Z. Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi. Academy Journal of Educational Sciences. 2018; 2(2): 106-119.
IEEE S. Akman ve Z. Özdilek , "Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi", Academy Journal of Educational Sciences, c. 2, sayı. 2, ss. 106-119, Kas. 2018, doi:10.31805/acjes.457417