Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Practice and Opinions of The Teachers Who Work at The Classes Have Syrian Students

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 134 - 146, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.479232

Öz

Turkey have opened gates to Syrian refugees who left their country. The children who moved to another country with family have the biggest impact. In this research, it’s been aimed to get opinion of teachers who worked at classes have Syrian student. This is a qualitative study which has been done by 35 teachers work in Bursa and Istanbul in 2017-2018. A form has been prepared to understand the problems they have, teacher’s opinion about the conflicts Syrian student might face with and practices realized by teachers in order to prevent the conflicts. Interviews which lasted 20 – 30 minutes,have been done by researchers. Researchers have analysed the data collected via half-structured interviews. Researchers have encoded separately, created code, category and theme, tabulated them. Despite the fact that the students have cultural and familial difference, the teachers say that they don’t believe that there is cultural conflicts between Turkish and Syrian students, the biggest problem preventing cultural fusion is language barrier therefore they try to improve Syrian students’ language, they do group studies, values education and social activities.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baski). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel Ve Eleştirel Kuram Metodolojileri.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. İstanbul: Turkuvaz Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Galloway, F. J. ve Jenkins R. J. (2005). “The Adjustment Problems Faced by International Students in the United States: A Comparison ofInternational Students and Administrative Perceptions at Two Private,Religiously Affiliated Universities.” NASPA Journal, 42/2.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). 05.11.2018 tarihinde İstatistikler, http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378 adresinden erişilmiştir.
 • Güngör, F. (2015). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yüksek lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (2015). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu: Politika ve uygulama önerileri. 15.02.2018 tarihinde http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kirmayer, L. J.,Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. ve diğerleri. (2011). Commonmentalhealthproblems in immigrantsandrefugees: general approach in primarycare. CanadianGuidelinesforImmigrant Health.17.07.2015 tarihinde http://psychiatry.utoronto.ca/wp-content/uploads/2012/12/Kirmayer-et-al-2011- common-mental-health-problems-in-immigrants-and-refugees.pdf adresinden erişildi.
 • Mercan Uzun E. Ve Bütün E. (2016). Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 72-83.
 • Phinney, J. S.,Horenczyk, G., Ljebkind, K. ve Vedder, P. (2001). Ethnicidentity, immigration, andwell-being: An interactionalperspective. Journal of SocialIssues, 57, (3), 493–510.
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yüksek lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Sarıkaya, H.S. (2014). “Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk Kökenli Çocukların Yaşadığı Temel Eğitim Sorunların İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8: 246-260.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., ve Çatalbaş, G. (2016). Ilkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 208-229.
 • Seydi A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2014, Sayı 31.
 • Uzun, E. M., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).
 • UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar bilgi notu. 05.02.2018 tarihinde http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bil gi%20Notu%20Nisan%202016_1.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 134 - 146, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.479232

Öz

Türkiye 2011 yılından itibaren ülkesini terk ederek gelen çok sayıda Suriyeli göçmenlere kapılarını açmıştır. Aileleriyle birlikte farklı ülkelere göç eden çocuklar bu durumdan en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Bu araştırma, Suriye’de yaşanan çatışmalardan dolayı ülkemize göç eden öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, 2017- 2018 yılında İstanbul ve Bursa illerinde görev yapan 35 öğretmenin çalışma grubunu oluşturduğu nitel bir çalışmadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış gorüşme formu ile Suriyeli öğrencilerin yaşadığı sorunlar, sınıfta yaşanabilecek çatışmalar ile ilgili öğretmen görüşleri ve çatışmaları önlemek için öğretmen uygulamaları ile öğretmenlerin sınıflarında öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri uygulamalar ile ilgili bilgi edinmek amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından, 20 dakika ile 30 dakika arası süren görüşmeler yapılmıştır. Araştırmacılar yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde ettikleri verileri içerik analizi ile çözümlemişlerdir. Araştırmacılar verileri ayrı ayrı kodlayıp, kod, kategori, tema oluşturmuş ardından oluşturdukları kod, kategori ve temaları karşılaştırarak son hallerini verilerek tablolaştırılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin kültürel ve ailesel farklılıklar olsa da ilkokulda okuyan Suriyeli ve Türk öğrenciler arasında kültürel çatışma yaşanmadığına inandıkları, kültürlerin kaynaşmasının önündeki en büyük sorunun dil sorunu olduğunu düşündükleri, bu yüzden buldukları her fırsatta öğrencilerinin dil gelişimi için çalışma yaparak oluşabilecek çatışmaları önlemeye çalıştıkları, öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak için grup çalışmaları, değerler eğitimi, sosyal faaliyetler ve çocuk oyunlarından faydalandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baski). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel Ve Eleştirel Kuram Metodolojileri.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. İstanbul: Turkuvaz Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Galloway, F. J. ve Jenkins R. J. (2005). “The Adjustment Problems Faced by International Students in the United States: A Comparison ofInternational Students and Administrative Perceptions at Two Private,Religiously Affiliated Universities.” NASPA Journal, 42/2.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). 05.11.2018 tarihinde İstatistikler, http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378 adresinden erişilmiştir.
 • Güngör, F. (2015). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yüksek lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (2015). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu: Politika ve uygulama önerileri. 15.02.2018 tarihinde http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2009) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kirmayer, L. J.,Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. ve diğerleri. (2011). Commonmentalhealthproblems in immigrantsandrefugees: general approach in primarycare. CanadianGuidelinesforImmigrant Health.17.07.2015 tarihinde http://psychiatry.utoronto.ca/wp-content/uploads/2012/12/Kirmayer-et-al-2011- common-mental-health-problems-in-immigrants-and-refugees.pdf adresinden erişildi.
 • Mercan Uzun E. Ve Bütün E. (2016). Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 72-83.
 • Phinney, J. S.,Horenczyk, G., Ljebkind, K. ve Vedder, P. (2001). Ethnicidentity, immigration, andwell-being: An interactionalperspective. Journal of SocialIssues, 57, (3), 493–510.
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yüksek lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Sarıkaya, H.S. (2014). “Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk Kökenli Çocukların Yaşadığı Temel Eğitim Sorunların İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8: 246-260.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., ve Çatalbaş, G. (2016). Ilkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 208-229.
 • Seydi A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2014, Sayı 31.
 • Uzun, E. M., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).
 • UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar bilgi notu. 05.02.2018 tarihinde http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bil gi%20Notu%20Nisan%202016_1.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra Kuzu Jafari> (Sorumlu Yazar)
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0002-5099-4600
Türkiye


Nejla TONĞA Bu kişi benim
Buhara İlkokulu
0000-0001-9601-0315
Türkiye


Hanife KIŞLA Bu kişi benim
Fatma Gözen Eralp İlkokulu
0000-0003-4801-2484
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd479232, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {134 - 146}, doi = {10.31805/acjes.479232}, title = {Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Kuzu Jafari, Kübra and Tonğa, Nejla and Kışla, Hanife} }
APA Kuzu Jafari, K. , Tonğa, N. & Kışla, H. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları . Academy Journal of Educational Sciences , 2 (2) , 134-146 . DOI: 10.31805/acjes.479232
MLA Kuzu Jafari, K. , Tonğa, N. , Kışla, H. "Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları" . Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 134-146 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/40569/479232>
Chicago Kuzu Jafari, K. , Tonğa, N. , Kışla, H. "Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 134-146
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları AU - KübraKuzu Jafari, NejlaTonğa, HanifeKışla Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.479232 DO - 10.31805/acjes.479232 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 146 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.479232 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.479232 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları %A Kübra Kuzu Jafari , Nejla Tonğa , Hanife Kışla %T Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.479232 %U 10.31805/acjes.479232
ISNAD Kuzu Jafari, Kübra , Tonğa, Nejla , Kışla, Hanife . "Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 2 (Kasım 2018): 134-146 . https://doi.org/10.31805/acjes.479232
AMA Kuzu Jafari K. , Tonğa N. , Kışla H. Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları. ACJES. 2018; 2(2): 134-146.
Vancouver Kuzu Jafari K. , Tonğa N. , Kışla H. Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences. 2018; 2(2): 134-146.
IEEE K. Kuzu Jafari , N. Tonğa ve H. Kışla , "Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları", Academy Journal of Educational Sciences, c. 2, sayı. 2, ss. 134-146, Kas. 2018, doi:10.31805/acjes.479232

Cited By