Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 159 - 171, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.481703

Öz

Okul öncesi, çocuğun örgün eğitime adım attığı dönem olması bakımından önemlidir. Türkçe eğitiminin öğrenme alanlarından olan dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin temeli sistemli bir şekilde okul öncesi dönemde atıldığı için okul öncesi öğretmenlerinin dört temel dil becerisini kazandırması açısından donanımlı olması gerekmektedir. Bu sebeple okul öncesi öğretmenliği lisans programı öğretmen adaylarını dil becerileri açısından yetkin hâle getirmelidir. Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği lisans programındaki ders içeriklerini dil becerileri açısından incelemektir. Nitel olarak planlanan araştırmada doküman analizi yöntemine başvurulmuştur. 16 Mayıs 2018 tarihli okul öncesi öğretmenliği lisans programı araştırmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır. Verilere ulaşmak için içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, dil becerilerine atıf yapan ders içeriklerinin olduğunu göstermiştir. Ancak bu derslerin hiçbirinde dil becerilerinin okul öncesi çocuğuna öğretimiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenliği lisans programının dil becerilerinin eğitimi açısından öğretmen eğitimine katkı sunmadığı genel sonucuna ulaşılmıştır. Bulgu ve sonuçlardan hareketle okul öncesi öğretmenliği lisans programının dil becerileri eğitimini içerecek biçimde güncellenmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • Bektaş, H. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerinde kullandıkları hikâye anlatım yöntemlerinin incelenmesi: Karaman ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dağlı, H. ve Dağlıoğlu E. H. (2014). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamaları ve uygulamalarında yaşadıkları problemlere ilişkin bir inceleme. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences Proceedings Book. (s. 316-328). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbil Kaya, Ö. M., Kimzan, İ., Yalçın, V. ve Avar, G. (2017). Okul öncesi öğretmeni adaylarının oyun temelli öğrenmeye bakış açıları ve uygulamaya yansımaları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 27, 800-834.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? İçinde F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükkaragöz, H. (2004). Bilişsel gelişim ve dil gelişimi. İçinde B. Yeşilyaprak (Ed.) Gelişim ve öğrenme psikolojisi (s. 78-109). Ankara: Pegem Akademi.Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). (2018). 02.06.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=222 sayfasından erişildi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. 30 Ekim 2018 tarihinde http://www.kucukadimlar.com/content/ogretmen/yonetmelik_29_08_09_degisiklik_tum.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Ramazan, O. M. ve Tunçeli, İ. H. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 33, 67-79.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitabı etkinlikleri ile çocukların dil gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. (1999), Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, s. 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. 30 Ekim 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden erişildi.
 • http://www.tubaterim.gov.tr/

Early Chıldhood Education Program in Terms of Language Skılls Education

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 159 - 171, 24.11.2018
https://doi.org/10.31805/acjes.481703

Öz

Pre-school is important in that it is the period in which the child steps into formal education. The language skills, which are one of the learning areas of Turkish education, are systematically laid out in pre-school period. For this reason, pre-school teachers need to be equipped to provide four basic language skills. For this purpose, early childhood education program should make the candidate of the undergraduate program proficient in terms of language skills. The aim of this study is to examine the content of the courses in early childhood education undergraduate program in terms of language skills. The document analysis method was applied in the qualitative research. The early childhood education undergraduate dated 16 May 2018 constitutes the study object of the research. Content analysis was performed to reach the data. The findings of the study showed that there are course contents that refer to language skills. However, none of these courses have any information about teaching language skills to preschool children. As a result of the study, it is concluded that the early childhood education undergraduate program does not contribute to teacher education in terms of the education of language skills. Based on the findings and conclusions, it has been suggested to update the early childhood education undergraduate to include the language skills training.icebreaker activities organized during the orientation weeks of the universities abroad. This study concludes with suggestions towards future pre-departure courses in preparing language learners for studying abroad.

Kaynakça

 • Bektaş, H. (2010). Okulöncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerinde kullandıkları hikâye anlatım yöntemlerinin incelenmesi: Karaman ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dağlı, H. ve Dağlıoğlu E. H. (2014). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamaları ve uygulamalarında yaşadıkları problemlere ilişkin bir inceleme. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences Proceedings Book. (s. 316-328). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbil Kaya, Ö. M., Kimzan, İ., Yalçın, V. ve Avar, G. (2017). Okul öncesi öğretmeni adaylarının oyun temelli öğrenmeye bakış açıları ve uygulamaya yansımaları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 27, 800-834.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? İçinde F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükkaragöz, H. (2004). Bilişsel gelişim ve dil gelişimi. İçinde B. Yeşilyaprak (Ed.) Gelişim ve öğrenme psikolojisi (s. 78-109). Ankara: Pegem Akademi.Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). (2018). 02.06.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=222 sayfasından erişildi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. 30 Ekim 2018 tarihinde http://www.kucukadimlar.com/content/ogretmen/yonetmelik_29_08_09_degisiklik_tum.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Ramazan, O. M. ve Tunçeli, İ. H. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenliği lisans programı (2006) hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 33, 67-79.
 • Şıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitabı etkinlikleri ile çocukların dil gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. (1999), Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, s. 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. 30 Ekim 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden erişildi.
 • http://www.tubaterim.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Efecan Karagöl> (Sorumlu Yazar)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0003-0331-8009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd481703, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {159 - 171}, doi = {10.31805/acjes.481703}, title = {Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı}, key = {cite}, author = {Karagöl, Efecan} }
APA Karagöl, E. (2018). Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı . Academy Journal of Educational Sciences , 2 (2) , 159-171 . DOI: 10.31805/acjes.481703
MLA Karagöl, E. "Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı" . Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 159-171 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/40569/481703>
Chicago Karagöl, E. "Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı". Academy Journal of Educational Sciences 2 (2018 ): 159-171
RIS TY - JOUR T1 - Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı AU - EfecanKaragöl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31805/acjes.481703 DO - 10.31805/acjes.481703 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 171 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.481703 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.481703 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı %A Efecan Karagöl %T Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı %D 2018 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.481703 %U 10.31805/acjes.481703
ISNAD Karagöl, Efecan . "Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı". Academy Journal of Educational Sciences 2 / 2 (Kasım 2018): 159-171 . https://doi.org/10.31805/acjes.481703
AMA Karagöl E. Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. ACJES. 2018; 2(2): 159-171.
Vancouver Karagöl E. Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Academy Journal of Educational Sciences. 2018; 2(2): 159-171.
IEEE E. Karagöl , "Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı", Academy Journal of Educational Sciences, c. 2, sayı. 2, ss. 159-171, Kas. 2018, doi:10.31805/acjes.481703