Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 101 - 113 2019-11-24

The Effects Of Getting Home Learning Resources and Preschool Education Training on TIMSS 2015 Mathematics and Science Performance
Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi

Sümeyra SOYSAL [1]


The aim of this study is to investigate the effects of home resources for learning, students who attended preprimary education and early literacy and numeracy activities before beginning primary school on mathematics and science performance. The sample of the study consists of N=6456 4th year students who participated in TIMSS 2015. The effect of independent variables on mathematics and science performance was analyzed by ANOVA. According to the results, as home resources for learning increase, math and science performance increases both Turkey and TIMSS 2015 samples.  However, the amount of home resources for learning in Turkey are quite insufficient compared to TIMSS 2015 average. The mathematics and science performance of students who attend pre-school is higher than those of student who had not attended pre-school. There is positive linear relationship between early childhood education attendance rates and math as well as science performance in TIMSS 2015, but there is no such relationship in Turkey. Both in Tukey and TIMSS 2015 samples, there is positive and linear relationship between frequency of early literacy and numeracy activities before beginning primary school and math performance as well as science. 

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri ve matematik performansı üzerinde evdeki öğrenme kaynakları, okul öncesi eğitim alma ve ilkokula başlamadan önce okuma, yazma ve sayma etkinlikleri yapma değişkenlerinin etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini TIMSS 2015 uygulamasına katılan N=6456 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenlerin fen bilimleri ve matematik dersi performansı üzerindeki etkisi ANOVA ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda TIMSS ve Türkiye örnekleminde evdeki öğrenme kaynakları arttıkça öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarısının artmakla birlikte Türkiye’deki öğrenciler TIMSS ortalamasına göre evdeki öğrenme kaynakları açısından oldukça zayıf durumdadır. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin fen bilimleri ve matematik performansı okul öncesi eğitim alamayanlardan daha yüksektir. Ancak TIMMS 2015 verisinde fen bilimleri ve matematik ortalama puanları okul öncesi eğitim süresine göre düzenli bir şekilde artış gösterirken Türkiye verisinde böyle doğrusal bir ilişki bulunmamıştır. Hem TIMSS hem de Türkiye örnekleminde ilkokula başlamadan önce ailede çocukla yapılan okuma yazma ve sayma etkinliklerinin sıklığı ile fen bilimleri ve matematik başarı arasında doğrusal pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.

 • Akamca, G. Ö., ve Hamurcu, H. (2005). Çoklu Zeka Kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen başarısı, tutumları ve hatırda tutma üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 178-187.
 • Akyüz, G. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerinin matematik başarısına etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 5(2), 75-86.
 • Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Arifoğlu, A. (2019). Öğrenci başarısına okul etkisinin araştırılması: TIMSS 2015 Türkiye verisine göre çok düzeyli bir analiz, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Atar, H. Y. (2014). Multilevel effects of teacher characteristics on TIMSS 2011 science achievement. Egitim ve Bilim, 39(172).
 • Atar, H. Y., ve Atar, B. (2012). Türk eğitim reformunun öğrencilerin TIMSS 2007 fen başarılarına etkisinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,12(4), 2621-2636.
 • Barksdale, C., Peters, M. L., ve Corrales, A. (2019). Middle school students’ perceptions of classroom climate and its relationship to achievement. Educational Studies, 1-24.
 • Bektaş, F., ve Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 1-13.
 • Burchinal, R. M., Peisner - Feinberg, E., Pianta, R., & Howes, C. (2002). Development of academic skills from preschool through second grade: family and classroom predictors of developmental trajectories. Journal of School Psychology. 40(5), 415-436.
 • Çelenk, S. (2003). Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 33-39.
 • Çiftçi, C., & Çağlar, A. (2014). The effect of socio-economic characteristics of parents on student achievement: Is poverty destiny?. Journal of Human Sciences, 11(2), 155-175.
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya
 • Doğan, İ. (2019). STEM etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, fen ve STEM tutumlarına ve elektrik enerjisi ünitesindeki başarılarına etkisi. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Ekinci, O. (2001). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin başarısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başari düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441-452.
 • Güvendir, M. A. (2014). Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavında öğrenci ve okul özelliklerinin Türkçe başarısı ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 39(172).
 • Hanushek, E. A., & Wossmann, L. (2007). The role of education quality in economic growth. Policy Research Working Paper 4122, World Bank, Washington, D.C.
 • Huyut, M. T., ve Keskin, S. (2017). Matematik başarısına etki eden faktörlerin: bireysel faktörlerin çoklu uyum analizi ile belirlenmesi. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(2), 60-72.
 • Karakul, A. (2018). Türkiye’de kentlere ilişkin bazı göstergelerin öğrenci başarısına etkisinin çok değişkenli doğrusal regresyon ile modellenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 53.
 • Koğar, H., ve Koğar, E. Y. (2017). Öğretmenlerin matematik konularına yönelik hazırlık düzeylerinin matematik başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2015 Türkiye ve Singapur Örneği. Başkent University Journal of Education, 4(2), 108-121.
 • Korkmaz, H., ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Kurul Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1), 39-54.
 • Ma, X., & Klinger, D. A. (2000). Hierarchical linear modelling of student and school effects on academic achievement. Canadian Journal of Education, 41-55.
 • Marks, G. N. (2006). Are between-and within-school differences in student performance largely due to socioeconomic background? Evidence from 30 countries. Educational Research, 48(1), 21-40.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. and Hooper, M. (2016a). TIMSS 2015 international results in mathematics. timssandpirls.bc.edu/timss2015/ adresinden erişilmiştir.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. and Hooper, M. (2016b). TIMSS 2015 international results in science. timssandpirls.bc.edu/timss2015/ adresinden erişilmiştir.
 • Myrberg, E., & Rosén, M. (2009). Direct and indirect effects of parents' education on reading achievement among third graders in Sweden. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 695-711.
 • Özer, Y., ve Anııl D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Öksüzler, O., ve Sürekçi, D. (2010). İlköğretimde başarıyı etkileyen faktörler: Bir sıralı lojit yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(543), 93-102
 • Özdemir, N. (2016). Okul müdürünün yönetsel davranışlarının akademik başarıyla ilişkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2016). Applied multivariate statistics for the social sciences: Analysis with SAS and IBM’s SPSS (Sixth Edition). New York: Taylor and Francis.
 • Salaway, L. J.(2008). Efficacy of a direct ınstruction approach to promote early learning. Unpublished Phd thesis. Duquesne University. Department of Counseling, Psychology and Special Education, Pittsburgh.
 • Scheerens, J. (2004). Review of School and Instructional Effectiveness Research. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2005,
 • UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146695 adresinden erişilmiştir.
 • UNESCO (2015). EFA global monitoring report 2000-2015: Achievements and chalenges. UNESCO, Paris
 • UNESCO (2014). EFA global monitoring report 2013-2014: Teaching and learning: achieving quality for all. UNESCO, Paris
 • Uyanık, Ö ve Kandır, A . (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsaleğitim Bilim Dergisi, 3 (2), 118-134
 • Uzun, N., ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29),194-202.
 • Üstün, E. (2007). Okul öncesi çocuklarının okuma yazma becerilerinin gelişimi. İstanbul: Morpa Yayınevi.
 • Yavuz, S., Odabaş, M. ve Özdemir, A. (2016). Öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin TEOG matematik başarısına etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 85-95.
 • Yıldırım, R., ve Yılmaz, E. (2013). Okul yöneticilerinin mentorluk rollerinin okulun akademik başarısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 98-119.
 • World Bank (2018). World Development Report 2018: Learning to realize education’s promise. worldbank.org/en/publication/wdr2018 adresinden indirilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7304-1722
Yazar: Sümeyra SOYSAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aebd630044, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {101 - 113}, doi = {10.31805/acjes.630044}, title = {Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Soysal, Sümeyra} }
APA Soysal, S . (2019). Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi . Academy Journal of Educational Sciences , 3 (2) , 101-113 . DOI: 10.31805/acjes.630044
MLA Soysal, S . "Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi" . Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 101-113 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/50264/630044>
Chicago Soysal, S . "Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 101-113
RIS TY - JOUR T1 - Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi AU - Sümeyra Soysal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31805/acjes.630044 DO - 10.31805/acjes.630044 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 113 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.630044 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.630044 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi %A Sümeyra Soysal %T Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 3 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.630044 %U 10.31805/acjes.630044
ISNAD Soysal, Sümeyra . "Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 3 / 2 (Kasım 2019): 101-113 . https://doi.org/10.31805/acjes.630044
AMA Soysal S . Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi. ACJES. 2019; 3(2): 101-113.
Vancouver Soysal S . Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi. Academy Journal of Educational Sciences. 2019; 3(2): 101-113.
IEEE S. Soysal , "Evdeki Öğrenme Kaynakları ve Okul Öncesi Eğitim Almanın Tımss 2015 Matematik ve Fen Bilimleri Performansı Üzerindeki Etkisi", Academy Journal of Educational Sciences, c. 3, sayı. 2, ss. 101-113, Kas. 2019, doi:10.31805/acjes.630044