Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 138 - 151 2019-11-24

2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Views On Science Course Curriculum of The Year 2018

Esra SARAÇ [1] , Mehmet Selim YILDIRIM [2]


Bu çalışmada, 2018 yılında yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri dersine giren branş öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunda, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, ilkokulda fen bilimleri dersine giren 4. sınıf öğretmenleri ve ortaokulda fen bilimleri öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri toplanırken odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesinde kullanmak amacıyla görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırma da elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Fakat öğretmenlerin, uygulamada programın hedeflerinin ulaşılması ile ilgili bir takım sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Özellikle mevcut programın en önemli yeniliklerinden olan fen, mühendislik ve girişimcilik ile ilgili uygulamalarda yaşanan zorluklar çalışmanın en önemli sonuçlarından birisidir.

In this study, it was aimed to reveal the opinions of the class teacher sand the branch teachers who gave the course of science for the renewed science curriculum in 2018. In this study was used phenomenological is one of the qualitative research designs. The criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used in the study group of this research. The study group consists of 4th grade teachers who attend science classes in primary school and science teachers in secondary schools. Focus group interview method was used to collect research data. Interview form was created for use in focus group interview. The data obtained in there search were analyzed by content analysis method. As a result of the study, it was seen that teachers’ opinions about the renewed science curriculum were generally positive. However, it was seen that teachers experienced some problems in achieving the objectives of the program in practice. One of the most important results of the study is the difficulties in applications related to science, engineering and entrepreneurship, which is one of the most important innovations of the current program. 

 • KAYNAKÇA
 • Anagün, Ş.S., Kılıç, Z., Atalay, N. ve Yaşar, S. (2015). Sınıf öğretmeni adayları fen bilimleri öğretim programını uygulamaya hazır mı? International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 127-148.
 • Bahar, M., Yener, D., Yılmaz M., Emen, H. ve Gürer, F. (2018). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kazanımlarındaki değişimler ve fen teknoloji matematik mühendislik (STEM) entegrasyonu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 702-735.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, K.E. Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18. baskı Pegem Akademi yayınları.
 • Creswell, J.W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. 3rd Edition, Sage, ThousandOaks.
 • Christensen, L. B.,Jhonson, R. B. ve Turner, L. A., (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz(A. Aypay Çev.).2. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Çıray, F., Küçükyılmaz, E.A. ve Güven, M. (2015). Ortaokullar İçin Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31-56.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E., (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 799-825. DOI: 10.17860/mersinefd.342260.
 • Dindar, H. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), Sayfa 185- 198.
 • Doğan, Y. (2010). Fen Ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 86-106.
 • Karacaoğlu, Y. & Acar, Y. (2014). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58.
 • Kırıkkaya-Buluş, E. (2009). İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Programına İlişkin Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi. Yıl 6, Sayı 1.ss. 133-148.
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.09.2019).
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine). https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi program. pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2019)
 • Miles, M. B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded source book. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Ural Keleş, P. (2018). 2017 Fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 121-142. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s6m.
 • Özcan, H. ve Düzgünoğlu, H. (2017). Fen Bilimleri Dersi 2017 Taslak Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Journal of Active Learning (IJAL). 2(2),2017, 28-47.
 • Özcan, H. ve Koştur, H. İ. (2019). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Özel Amaçlar ve Alana Özgü Beceriler Bakımından İncelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi. Cilt 9, Sayı 1, 138-151. Doi: 10.24315/tred.469584.
 • Özcan, Ö., Oran Ş. ve Arık S. (2018). Fen Bilimleri Dersi 2013 ve 2017 Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi. Başkent University Journal Of Education. 5(2),156-166. ISSN 2148-3272.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2, Sayı 2, sayfa 23-37.
 • Tüysüz, C. ve Aydın, H. (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 37-54.
 • Yapıcı, M. ve C. Demirdelen (2007). İlköğretim 4. sınıf programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9047-4434
Yazar: Esra SARAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3023-7768
Yazar: Mehmet Selim YILDIRIM
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aebd641002, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {138 - 151}, doi = {10.31805/acjes.641002}, title = {2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Saraç, Esra and Yıldırım, Mehmet Selim} }
APA Saraç, E , Yıldırım, M . (2019). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri . Academy Journal of Educational Sciences , 3 (2) , 138-151 . DOI: 10.31805/acjes.641002
MLA Saraç, E , Yıldırım, M . "2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri" . Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 138-151 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/50264/641002>
Chicago Saraç, E , Yıldırım, M . "2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 3 (2019 ): 138-151
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri AU - Esra Saraç , Mehmet Selim Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31805/acjes.641002 DO - 10.31805/acjes.641002 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 151 VL - 3 IS - 2 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.641002 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.641002 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri %A Esra Saraç , Mehmet Selim Yıldırım %T 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri %D 2019 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 3 %N 2 %R doi: 10.31805/acjes.641002 %U 10.31805/acjes.641002
ISNAD Saraç, Esra , Yıldırım, Mehmet Selim . "2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri". Academy Journal of Educational Sciences 3 / 2 (Kasım 2019): 138-151 . https://doi.org/10.31805/acjes.641002
AMA Saraç E , Yıldırım M . 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. ACJES. 2019; 3(2): 138-151.
Vancouver Saraç E , Yıldırım M . 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences. 2019; 3(2): 138-151.
IEEE E. Saraç ve M. Yıldırım , "2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri", Academy Journal of Educational Sciences, c. 3, sayı. 2, ss. 138-151, Kas. 2019, doi:10.31805/acjes.641002