Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect Of Usıng Educatıonal Mathematıcs Storıes Enrıched Wıth Cartoons On Teachıng Integers To Student’s Mathematıcs Achıevements

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 45 - 52, 30.06.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.688801

Öz

Number symbols which is used in mathematics have developed and differentiated from past to present; as the relations between people and tribes increase and social life improves, different number systems are created. About 2000 years ago natural number cluster was inadequate in solving daily life problems and integer numbers has emerged. In today’s education system, students’ ability to conceptualize and implement integers is an important need for both consecutive subjects in mathematics curriculum and related practices in other disciplines. Stories that can be used in all educational processes starting from early chilhood are educational tools that can be used to enable students to structure and simplify information. Cartoons are also tools used to attract the attention of the students to the subject in the course of limited lesson, focus their attention also develop their ability to explore, question and reason. This study aims to determine the effects of using educational mathematical stories and humorous cartoons on teaching integers to student’s academic achievement. The sample consist of 54 students from 6 grade of a state school at Kepez, Antalya in the 2017-2018 academic year. In the study, quasi-experimental pre test-post test control grouped design is used. In order to collect quantitative data Integer Success Test is used. t statistic was found as 4.49 and p probability value as .00 in t-test. According to the results of analysis it was determined that the use of educational mathematics stories and humorous cartoons significantly increased student’s academic success.

Kaynakça

  • KAYNAKLAR Akgün, L. (2009). 8. sınıf öğrencilerinin sözel problemler ve değişken kavramı arasında ilişki kurabilme becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5 (2), 275-284. Altun, M. (2015). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Akademi Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Anapa Saban, P. ve Bağdat, O. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme becerilerinin solo taksonomisi ile incelenmesi. International Journal of Social Science, 26, 473-496. doi: 10.9761/JASSS2364. Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi 6-8. sınıflar. Ankara: Pegem Akademi. Çetin, E. (2012). Karikatürler ile zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi. Konya. Çakmak Gürel, Z. ve Okur, M. (2017). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki kavram yanılgıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6 (4), 479-507. Demir, E., Saatçioğlu, Ö. ve İmrol, F. (2016). Ulusal dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2 (3), 130-148. Demircioğlu, G., Kurnaz, B. ve Erol, T. (2017). Bağlam temelli yaklaşımın lise öğrencilerinin gazlar konusunu anlamaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 161-174. ISSN: 2146-9199. Erdem, E., Başıbüyük, K., Gökkurt, B., Şahin, Ö. ve Soylu, Y. (2015). Tamsayılar konusunun öğretiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 97-117. doi: http: 10.17556/jef.08506. Işık, A., Çiltaş, A., ve Bekdemir, M. (2018). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (17), 174-184. Kaplan, A., Altaylı, D. ve Öztürk, M. (2014). Kareköklü sayılarda karşılaşılan kavram yanılgılarının kavram karikatürü kullanılarak giderilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1), 85-102. Katipoğlu, M., Eken, Z. ve Körbay, M. (2017).Matematik öğretiminde eğlence ve mizah içeren karikatürlerin kullanılmasının öğrencilerin matematik başarısına ve matematik kaygısına etkisi. International Journal of Education, Science and Technology. 3 (1), 32-45. Kaya, D. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile becerilerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 657-675. doi:10.14686/buefad.309000 . Skemp, R. (1986). The psychology of learning mathematics. U.K.: Penguin Books. Şengül, S. ve Cantimer, G. G. (2018). Öğrenciler tamsayı kavramından ne anlıyor? Öğrenci gözüyle tamsayılarda kavram imajı. International Journal of Social Science, 65, 29-50. doi: 10.9761/JASSS7444 . Tekerek, B. ve Cebesoy, Ü. B. (2017). An interdisciplinary study on 8th grade middle grade student's learning difficulties of line graphs in heat-temperature unit. EFMED, 11 (2), 307-332. Toor, A. and Mgombelo, J. (2015). Teaching mathematics through storytelling: Engaging the ‟being‟ of a student in mathematics. K. Krainer and N. Vondrova (Ed.). Proceedings of the ninth congress of the european society for research in mathematics education (p. 3276-3282). Prague, Czech Republic. Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamalar. İstanbul: Pegem Akademi. Yavuz, S. ve Büyükekşi, C. (2011).Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık kavramlarının öğretiminde kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1 (2), 25-30. Yenilmez, K. ve Bağdat, O. (2014). Yedinci sınıf öğrencilerinin tamsayılarla işlemler konusundaki öğrenme güçlükleri. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı (s. 631-632). Yıldırım, C. (2017). Matematiksel düşünme. İstanbul: Remzi Kitabevi. Yıldırım, F. S. (2017). Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 15-24. Yiğit, Ö. E. ve Erdoğan, T. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 399-416. Young, L. K. & Booth, J. L. (2015). Student magnitude knowledge of negative numbers. Journal of Numerical Cognition, 1 (1), 38-55. doi:10.5964/jnc.v1i1.7.

Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 45 - 52, 30.06.2020
https://doi.org/10.31805/acjes.688801

Öz

Matematikte kullanılan sayı sembolleri geçmişten günümüze gelişip farklılaşmış; insanlar ve kavimler arasındaki ilişkiler artıp sosyal hayat geliştikçe farklı sayı sistemleri oluşturulmuştur. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce doğal sayılar kümesi günlük yaşam problemlerini çözmede yetersiz kalmış ve tam sayılar kümesi ortaya çıkmıştır. Günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin, tam sayılar kümesini kavramsallaştırabilmesi ve uygulayabilmesi; hem matematik müfredatındaki ardışık konularda, hem de diğer disiplinlerdeki ilişkili uygulamalarda önemli bir ihtiyaçtır. Erken çocukluk döneminden itibaren ilerleyen tüm eğitim süreçlerinde kullanılabilecek hikâyeler, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını ve basitleştirebilmelerini sağlamak amacıyla eğitsel olarak kullanılabilecek araçlardır. Karikatürler de kısıtlı ders süresinde öğrencinin derse ilgisini çekmek, dikkatini toparlamak ayrıca keşfetme, sorgulama, düşünme yeteneklerini geliştirmede kullanılan araçlardır. Çalışmanın amacı, eğitsel matematik hikâyeleri ve mizah içerikli karikatürlerin tam sayılar konusunun öğretiminde kullanılmasının; öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören toplam 54 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin toplanması amacıyla “Tam sayılar Başarı Testi” kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre bağımsız iki örneklem t-testinde t istatistiği 4.49, p olasılık değeri .00 olarak bulunmuştur. Eğitsel matematik hikâyeleri ve mizah içerikli karikatürlerin, tam sayılar konusunun öğretiminde kullanılmasının, öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı şekilde arttırdığı görülmüştür.

Kaynakça

  • KAYNAKLAR Akgün, L. (2009). 8. sınıf öğrencilerinin sözel problemler ve değişken kavramı arasında ilişki kurabilme becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5 (2), 275-284. Altun, M. (2015). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Akademi Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Anapa Saban, P. ve Bağdat, O. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme becerilerinin solo taksonomisi ile incelenmesi. International Journal of Social Science, 26, 473-496. doi: 10.9761/JASSS2364. Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi 6-8. sınıflar. Ankara: Pegem Akademi. Çetin, E. (2012). Karikatürler ile zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi. Konya. Çakmak Gürel, Z. ve Okur, M. (2017). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki kavram yanılgıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6 (4), 479-507. Demir, E., Saatçioğlu, Ö. ve İmrol, F. (2016). Ulusal dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2 (3), 130-148. Demircioğlu, G., Kurnaz, B. ve Erol, T. (2017). Bağlam temelli yaklaşımın lise öğrencilerinin gazlar konusunu anlamaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 161-174. ISSN: 2146-9199. Erdem, E., Başıbüyük, K., Gökkurt, B., Şahin, Ö. ve Soylu, Y. (2015). Tamsayılar konusunun öğretiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 97-117. doi: http: 10.17556/jef.08506. Işık, A., Çiltaş, A., ve Bekdemir, M. (2018). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (17), 174-184. Kaplan, A., Altaylı, D. ve Öztürk, M. (2014). Kareköklü sayılarda karşılaşılan kavram yanılgılarının kavram karikatürü kullanılarak giderilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1), 85-102. Katipoğlu, M., Eken, Z. ve Körbay, M. (2017).Matematik öğretiminde eğlence ve mizah içeren karikatürlerin kullanılmasının öğrencilerin matematik başarısına ve matematik kaygısına etkisi. International Journal of Education, Science and Technology. 3 (1), 32-45. Kaya, D. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile becerilerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 657-675. doi:10.14686/buefad.309000 . Skemp, R. (1986). The psychology of learning mathematics. U.K.: Penguin Books. Şengül, S. ve Cantimer, G. G. (2018). Öğrenciler tamsayı kavramından ne anlıyor? Öğrenci gözüyle tamsayılarda kavram imajı. International Journal of Social Science, 65, 29-50. doi: 10.9761/JASSS7444 . Tekerek, B. ve Cebesoy, Ü. B. (2017). An interdisciplinary study on 8th grade middle grade student's learning difficulties of line graphs in heat-temperature unit. EFMED, 11 (2), 307-332. Toor, A. and Mgombelo, J. (2015). Teaching mathematics through storytelling: Engaging the ‟being‟ of a student in mathematics. K. Krainer and N. Vondrova (Ed.). Proceedings of the ninth congress of the european society for research in mathematics education (p. 3276-3282). Prague, Czech Republic. Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme kuramlar ve uygulamalar. İstanbul: Pegem Akademi. Yavuz, S. ve Büyükekşi, C. (2011).Kavram karikatürlerinin ısı-sıcaklık kavramlarının öğretiminde kullanılması. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1 (2), 25-30. Yenilmez, K. ve Bağdat, O. (2014). Yedinci sınıf öğrencilerinin tamsayılarla işlemler konusundaki öğrenme güçlükleri. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı (s. 631-632). Yıldırım, C. (2017). Matematiksel düşünme. İstanbul: Remzi Kitabevi. Yıldırım, F. S. (2017). Öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 15-24. Yiğit, Ö. E. ve Erdoğan, T. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 399-416. Young, L. K. & Booth, J. L. (2015). Student magnitude knowledge of negative numbers. Journal of Numerical Cognition, 1 (1), 38-55. doi:10.5964/jnc.v1i1.7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif ÜNÜVAR (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-1204-3556
Türkiye


Sevda BARUT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6448-193X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd688801, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {45 - 52}, doi = {10.31805/acjes.688801}, title = {Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Ünüvar, Elif and Barut, Sevda} }
APA Ünüvar, E. & Barut, S. (2020). Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi . Academy Journal of Educational Sciences , 4 (1) , 45-52 . DOI: 10.31805/acjes.688801
MLA Ünüvar, E. , Barut, S. "Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi" . Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 45-52 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/55810/688801>
Chicago Ünüvar, E. , Barut, S. "Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 4 (2020 ): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi AU - Elif Ünüvar , Sevda Barut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31805/acjes.688801 DO - 10.31805/acjes.688801 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.688801 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.688801 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi %A Elif Ünüvar , Sevda Barut %T Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi %D 2020 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.688801 %U 10.31805/acjes.688801
ISNAD Ünüvar, Elif , Barut, Sevda . "Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi". Academy Journal of Educational Sciences 4 / 1 (Haziran 2020): 45-52 . https://doi.org/10.31805/acjes.688801
AMA Ünüvar E. , Barut S. Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. ACJES. 2020; 4(1): 45-52.
Vancouver Ünüvar E. , Barut S. Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Academy Journal of Educational Sciences. 2020; 4(1): 45-52.
IEEE E. Ünüvar ve S. Barut , "Tam Sayıların Öğretiminde Karikatürlerle Zenginleştirilmiş Eğitsel Matematik Hikâyelerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", Academy Journal of Educational Sciences, c. 4, sayı. 1, ss. 45-52, Haz. 2020, doi:10.31805/acjes.688801