Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 59 - 67, 01.08.2022
https://doi.org/10.31805/acjes.1116921

Öz

Kaynakça

 • Akpınar, E. (2006). Fen öğretiminde soyut kavramların yapılandırılmasında bilgisayar desteği: Yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan, S. (2022). İngilizce öğretmenlerinin üretici dil becerilerinin değerlendirilmesinde ölçme ve değerlendirme, okur-yazarlık seviyesi ve üretici dil becerilerini biçimlendirici değerlendirme yoluyla değerlendirmeye dair bakış açıları (Yüksek Lisans Tezi) Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu M., & Güven E. (2009). Portfolyonun 6. sınıf Fen Bilimleri dersi vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2, 115- 12.
 • Bahar, M. (2001, September). “Students’ learning difficulties in biology: reasons and solutions”. Paper presented at the European Conference on Educational Research in Lille, France.
 • Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25.
 • Black, P., & William, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, 5-31.
 • Börü, S., Öztürk, E., & Cavak, Ş. (2003). Lise 1 Biyoloji Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 119-135.
 • Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2016). Biçimlendirici Değerlendirme Sorusu Kullanılarak Lise Öğrencilerine Eylemsizlikle ile İlgili Yapılan Öğretimin Değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 6(2), 50-62.
 • Bulunuz, N., & Bulunuz, M., & (2017). Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Denge ve Tork Kavramlarını Anlamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 7(1), 21-33.
 • Bulunuz, N., Bulunuz M., & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extra-Curricular Hands-On Science: Middle School Students' Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: Ön test-son test kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canoğlu, İ. (2004). Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekâ Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uyguluma, The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, 3(4), 1303-6521.
 • Carvalho, G.S., Silva, R., & Clément, P. (2003). ‘Epistemological and didactical learning obstacles identified in Portuguese primary school pupils’ (Synopsis), Paper presented in Research and the Quality of Science Education (ESERA), Noordwijkerhout, CD.
 • Erdoğan S. (2010). Eğitici Drama Yönteminin Fen Bilimleri Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gök, G. (2014). 7E Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzda Sistemler Konusunu Anlamalarına, Öz-Düzenleme Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gökkurt Özdemir, B, Bayraktar, R, & Yılmaz, M. (2017). Sınıf ve matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 284-305. Gülen, E. (2010). Matematik Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirmenin Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven E. (2007). Portfolyonun İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Vücudumuzda Sistemler" Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İnaltun, H., & Ateş, S.(2018). Fen Bilimleri Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme: Literatür Taraması Formative Assessment in Science Education: A Literature.
 • Karasar, N. (2000). Scientific Method of Research. Ankara: Nobel Publishing.
 • Karataş, (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 54-69.
 • Keeley, P., Eberle, F., & Farrin, L. (2005). Uncovering student ideas in science, vol. 1: 25 Formative assessment probes. California: Corwin & NSTA Press.
 • Keeley, P. (2011). Formative Assessment Probes: Is it living? Science & Children, 48(8), 24-26.
 • Kıryak, Z., Bulunuz, N., & Zeybek, Ö. (2015). Biçimlendirici Yoklama Soruları ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(2), 34-60.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 155-164.
 • Klymkowsky, M.W., & Doxas, K.G. (2008). Recognizing student misconceptions through Ed’s tools and the biology concept inventory, PLoS Biology, 6(1), 14- 17.
 • Metin, M., & Özmen H. (2010). Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 187, 293-310.
 • Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: İki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 153-182.
 • Öcal, E. (2014). Vücudumuzdaki sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin ve kukla/Karagöz uygulamalarının öğrenci başarısı ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış Doctora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özay E. (2008).Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,20, 211-220, (2008).
 • Özkan, S. (2020). Türkiye'deki İngilizce hazırlık okullarında görev yapan öğretim görevlilerinin biçimlendirici değerlendirmeyle ilgili tutum, niyet ve uygulamalarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarı, H. (2019). Biçimlendirici değerlendirme kullanımının yabancı dil öğrenenlerin yazma kaygıları üzerindeki etkisi: Bir eylem araştırma çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Somuncu, D. (2021). Aday İngilizce öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme öğretmen bilişi üzerine bir durum çalışması (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, E. G. (2010). Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Topçu, K. (2017). Biçimlendirici yoklama soruları ile zenginleştirilmiş öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin "güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi" ünitesindeki kavramsal anlamalarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Eğitim terimleri sözlüğü. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bak detay&sozid=EGT’den alınmıştır.
 • Yaman, M., Dervişoğlu, S., & Soran, H. (Eylül, 2004). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Biyoloji Dersine ve Biyoloji Konularına İlgilerinin Belirlenmesi”, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 59 - 67, 01.08.2022
https://doi.org/10.31805/acjes.1116921

Öz

Biology lesson is one of the leading lessons that the students at all educational levels encounter with difficulty in grasping the subject matter and the teachers in teaching it. The reasons for this situation can be identified as the methods and techniques used in the education process being traditional, the fact that some biology course’s subject matter concepts are abstract and the teachers have difficulties in concretizing while teaching them and the students having difficulties in grasping these abstract concepts. The purpose of this study was to investigate the effect of the formative assessment method on the conceptual understanding of 7th grade students about the digestive system in the "systems in our body" unit in the science course. The study was carried out with 105 seventh grade students. Formative assessment probes were given to both the experimental and control groups as pre-test and post-test. Formative assessment strategies were developed and applied in an attempt to replace the existing misconceptions with scientific concepts. A mixed method was used in the study. The findings illustrated that there was a significant difference about the digestive system between the conceptual understanding levels of the experimental group students and the control group students.

Kaynakça

 • Akpınar, E. (2006). Fen öğretiminde soyut kavramların yapılandırılmasında bilgisayar desteği: Yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arslan, S. (2022). İngilizce öğretmenlerinin üretici dil becerilerinin değerlendirilmesinde ölçme ve değerlendirme, okur-yazarlık seviyesi ve üretici dil becerilerini biçimlendirici değerlendirme yoluyla değerlendirmeye dair bakış açıları (Yüksek Lisans Tezi) Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu M., & Güven E. (2009). Portfolyonun 6. sınıf Fen Bilimleri dersi vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2, 115- 12.
 • Bahar, M. (2001, September). “Students’ learning difficulties in biology: reasons and solutions”. Paper presented at the European Conference on Educational Research in Lille, France.
 • Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25.
 • Black, P., & William, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, 5-31.
 • Börü, S., Öztürk, E., & Cavak, Ş. (2003). Lise 1 Biyoloji Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2013). Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 119-135.
 • Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2016). Biçimlendirici Değerlendirme Sorusu Kullanılarak Lise Öğrencilerine Eylemsizlikle ile İlgili Yapılan Öğretimin Değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 6(2), 50-62.
 • Bulunuz, N., & Bulunuz, M., & (2017). Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Denge ve Tork Kavramlarını Anlamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 7(1), 21-33.
 • Bulunuz, N., Bulunuz M., & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extra-Curricular Hands-On Science: Middle School Students' Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: Ön test-son test kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canoğlu, İ. (2004). Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekâ Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uyguluma, The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, 3(4), 1303-6521.
 • Carvalho, G.S., Silva, R., & Clément, P. (2003). ‘Epistemological and didactical learning obstacles identified in Portuguese primary school pupils’ (Synopsis), Paper presented in Research and the Quality of Science Education (ESERA), Noordwijkerhout, CD.
 • Erdoğan S. (2010). Eğitici Drama Yönteminin Fen Bilimleri Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gök, G. (2014). 7E Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzda Sistemler Konusunu Anlamalarına, Öz-Düzenleme Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gökkurt Özdemir, B, Bayraktar, R, & Yılmaz, M. (2017). Sınıf ve matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 284-305. Gülen, E. (2010). Matematik Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirmenin Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven E. (2007). Portfolyonun İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Vücudumuzda Sistemler" Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İnaltun, H., & Ateş, S.(2018). Fen Bilimleri Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme: Literatür Taraması Formative Assessment in Science Education: A Literature.
 • Karasar, N. (2000). Scientific Method of Research. Ankara: Nobel Publishing.
 • Karataş, (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 54-69.
 • Keeley, P., Eberle, F., & Farrin, L. (2005). Uncovering student ideas in science, vol. 1: 25 Formative assessment probes. California: Corwin & NSTA Press.
 • Keeley, P. (2011). Formative Assessment Probes: Is it living? Science & Children, 48(8), 24-26.
 • Kıryak, Z., Bulunuz, N., & Zeybek, Ö. (2015). Biçimlendirici Yoklama Soruları ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(2), 34-60.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 155-164.
 • Klymkowsky, M.W., & Doxas, K.G. (2008). Recognizing student misconceptions through Ed’s tools and the biology concept inventory, PLoS Biology, 6(1), 14- 17.
 • Metin, M., & Özmen H. (2010). Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 187, 293-310.
 • Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2012). Fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesinde drama yönteminin etkililiği: İki aşamalı teşhis testi kullanımı. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 153-182.
 • Öcal, E. (2014). Vücudumuzdaki sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin ve kukla/Karagöz uygulamalarının öğrenci başarısı ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış Doctora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özay E. (2008).Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,20, 211-220, (2008).
 • Özkan, S. (2020). Türkiye'deki İngilizce hazırlık okullarında görev yapan öğretim görevlilerinin biçimlendirici değerlendirmeyle ilgili tutum, niyet ve uygulamalarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarı, H. (2019). Biçimlendirici değerlendirme kullanımının yabancı dil öğrenenlerin yazma kaygıları üzerindeki etkisi: Bir eylem araştırma çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Somuncu, D. (2021). Aday İngilizce öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme öğretmen bilişi üzerine bir durum çalışması (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekin, E. G. (2010). Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Topçu, K. (2017). Biçimlendirici yoklama soruları ile zenginleştirilmiş öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin "güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi" ünitesindeki kavramsal anlamalarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Eğitim terimleri sözlüğü. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bak detay&sozid=EGT’den alınmıştır.
 • Yaman, M., Dervişoğlu, S., & Soran, H. (Eylül, 2004). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Biyoloji Dersine ve Biyoloji Konularına İlgilerinin Belirlenmesi”, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Türkan ÇAKMAK> (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0002-0992-5902
Türkiye


Nermin BULUNUZ>
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0001-7891-0379
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aebd1116921, journal = {Academy Journal of Educational Sciences}, eissn = {2602-3342}, address = {akademiegitimbilimleri@gmail.com}, publisher = {Abdullah KALDIRIM}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {59 - 67}, doi = {10.31805/acjes.1116921}, title = {Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels}, key = {cite}, author = {Çakmak, Türkan and Bulunuz, Nermin} }
APA Çakmak, T. & Bulunuz, N. (2022). Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels . Academy Journal of Educational Sciences , 6 (1) , 59-67 . DOI: 10.31805/acjes.1116921
MLA Çakmak, T. , Bulunuz, N. "Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels" . Academy Journal of Educational Sciences 6 (2022 ): 59-67 <http://journal.acjes.com/tr/pub/issue/71380/1116921>
Chicago Çakmak, T. , Bulunuz, N. "Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels". Academy Journal of Educational Sciences 6 (2022 ): 59-67
RIS TY - JOUR T1 - Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels AU - TürkanÇakmak, NerminBulunuz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31805/acjes.1116921 DO - 10.31805/acjes.1116921 T2 - Academy Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 67 VL - 6 IS - 1 SN - -2602-3342 M3 - doi: 10.31805/acjes.1116921 UR - https://doi.org/10.31805/acjes.1116921 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Academy Journal of Educational Sciences Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels %A Türkan Çakmak , Nermin Bulunuz %T Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels %D 2022 %J Academy Journal of Educational Sciences %P -2602-3342 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31805/acjes.1116921 %U 10.31805/acjes.1116921
ISNAD Çakmak, Türkan , Bulunuz, Nermin . "Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels". Academy Journal of Educational Sciences 6 / 1 (Ağustos 2022): 59-67 . https://doi.org/10.31805/acjes.1116921
AMA Çakmak T. , Bulunuz N. Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels. ACJES. 2022; 6(1): 59-67.
Vancouver Çakmak T. , Bulunuz N. Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels. Academy Journal of Educational Sciences. 2022; 6(1): 59-67.
IEEE T. Çakmak ve N. Bulunuz , "Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels", Academy Journal of Educational Sciences, c. 6, sayı. 1, ss. 59-67, Ağu. 2022, doi:10.31805/acjes.1116921