Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

 • Academy Journal of Educational Sciences [ACJES], gönderilecek makaleleri yalnızca açık dergi sistemi üzerinden kabul eder.
 • Yazarların, makalelerini dergi makale şablonuna bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
 • Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 6 stili kullanılmalıdır. APA 6 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız.http://www.apastyle.org/learn/index.aspx
 • Dergiye yollanan çalışmaların 15-20 sayfa (veya 7500-10000 sözcük) aralığında olması beklenir.
 • Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

Makale Şablonu

 • ACJES'e gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonu" üzerinde hazırlanmalıdır.
 • ACJES Makale Şablonu

    

Yazım Kuralları

Makalenin Biçimsel Özellikleri

Başlık Düzeyleri

Birinci Düzey Başlık

(ortaya yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, koyu)

İkinci Düzey Başlık

(sola yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, koyu)

Üçüncü düzey başlık

(sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, koyu)

Dördüncü düzey başlık

(sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, koyu, italik)

Beşinci düzey başlık

(sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, italik)

Metin Özellikleri
 • Makale metni Raleway yazı karakterinde, 1 satır aralıklı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Paragraflar başlarken soldan girinti yapılmamalıdır. Paragraflar arası 1 satır aralıklı boşluk bırakılmalıdır.
Tablo ve Şekiller
 • Tablolar hazırlanırken Raleway yazı karakterinde, 8 punto olarak yazılmalıdır. Metin ile tablo numarası (Tablo 1, Tablo 2, …) arasında 1 satır aralıklı boşluk bırakılmalıdır. Tablo numarası yazıldıktan sonra alt satıra geçilmeli ve tablo adı iki yana yaslı, italik, tüm kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.
 • Şekiller hazırlanırken metin ile şekil arasında 1 satır aralıklı boşluk bırakılmalıdır. Şekil numarası (Şekil 1. Şekil 2. italik) ve şekil adı şeklin altına yazılmalıdır. Şekil adı, şekil numarasının yanına yazılmalıdır.
Kaynakça
 • Kaynakça gösterilirken kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Metin içerisinden birden fazla kaynağa atıf yapılırken kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynak Gösterimi/Atıf-Alıntı yapma

Doğrudan Alıntı

Doğrudan alıntı yaparken orijinal metin aynen (imla hataları bile değiştirilmeden) aktarılır. Alıntı yapılacak ifade 40 kelimeden az ise çift tırnak içerisinde “ ” gösterilir ve kaynak gösterilir.

            “………………….”  (Çepni, 2014, s. 150). ya da  Çepni’ye (2014) göre “………………….”(s. 150).

            “………………….” (Altun ve Arslan, 2006, s. 7). ya da Altun ve Arslan’a (2006) göre “………………….”(s. 7).

            “………………….”  (Creswell, 2014, s. 71). ya da Creswell’e (2014) göre “………………….”(s. 71).

            “………………….” (Petticrew ve Roberts, 2006, s. 27). ya da Petticrew ve Roberts’a (2006) göre “………………….”(s. 27).

Doğrudan alıntı yaparken, alıntı yapılacak ifade 40 kelimeden fazla ise çift tırnak kullanılmadan ayrı bir paragrafta bloklanarak (yazı puntosu küçültülerek) ve 1,5 cm içeriden başlanarak yazılır.

Dolaylı Alıntı/Atıf

Dolaylı atıflarda orijinal metin değiştirilerek ifade edilir ve kaynak gösterilir.

Tek Yazarlı Çalışmalar:  

 • (Bilgin, 2008), (Bilgin, 2008, s. 5), Bilgin’e (2008) göre, Bilgin’e (2008, s. 5) göre
 • (Lewis, 2000), (Lewis, 2000, s. 64), Lewis’e (2000) göre, Lewis’e (2000, s. 64) göre

İki Yazarlı Çalışmalar: 

 • (Yıldırım ve Şimşek, 2016), (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 103), Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre, Yıldırım ve Şimşek’e (2016, s. 103) göre

Üç, Dört ve Beş Yazarlı Çalışmalar

Metin içerisinde ilk atıfta tüm yazarların soyadları yazılır. Daha sonraki atıflarda ise ilk yazarın soyadı yazılır, diğer yazarlar ise ‘ve diğerleri’ ya da parantez içerisinde ‘ve diğ.’ (İngilizce ise ‘et. al.’) şeklinde gösterilir.

 • Büyüköztürk, Çokluk-Bökeoğlu ve Köklü (2016) çalışmalarında… (metin içerisinde ilk atıf)
 • Yapılan çalışmalar (Büyüköztürk, Çokluk-Bökeoğlu ve Köklü, 2016)… (metin içerisinde ilk atıf)
 • Büyüköztürk ve diğerleri (2016) çalışmalarında… (sonraki atıflar)
 • Yapılan çalışmalarda (Büyüköztürk ve diğ., 2016)… (sonraki atıflar)

Altı ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar

Sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar ise ‘ve diğerleri’ ya da parantez içerisinde ‘ve diğ.’ (İngilizce ise ‘et. al.’) şeklinde gösterilir.

 • Bernard ve diğerleri (2004) çalışmalarında…
 • Yapılan çalışmalarda (Bernard ve diğ., 2004)

Bir Yazarın Aynı Yıl İçerisinde Birden Fazla Çalışmasına Atıf Yapma:

 • (Altun, 2004a, 2004b), (Freire, 2014a, 2014b)

Aynı Yazarın Birden Fazla Çalışmasına Atıf Yapma:

 • (Çepni, 2010; Çepni, 2013), (Jacobs, 2002; Jacobs, 2007)

Aynı Soyadlı Yazarlara Atıf Yapma:

 • A. Demir (2010) ve M. Demir (2015)

Kurum Yayınları:

 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000) (ilk atıf)
 • NCTM (2000) (sonraki atıflarda)
 • (NCTM, 2000) (sonraki atıflarda)

Kaynakça Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

Baykul, Y. (2016). İlkokulda matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Washington DC: Sage publications.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap

Freire, P. (2014). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattaoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı.

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu. (Çev. M. Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

İki Yazarlı Kitap

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. A practical guide. Malden, MA: Blackwell Publishing.

İki Yazarlı Çeviri Kitap

Demeuse, M., & Strauven, C. (2016). Eğitimde program geliştirme. Politik kararlardan uygulamaya. (Çev. Y. Budak). Ankara: Pegem Akademi.

Üç Yazarlı Kitap

Büyüköztürk, Ş., Çokluk Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education.Abingdon, Oxon: Routledge.

Editörlü Kitap

Güler, N. (Ed.) (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Coady, N., & Lehmann, P. (Eds.). (2008). Theoretical perspectives for direct social work practice. A generalist-eclectic approach. New York: Springer.

Editörlü Kitapta Bölüm

Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.

Carraher, D. W., Schliemann, A. D., & Schwartz, J. L. (2008). Early algebra is not the same as algebra early. In J. J. Kaput, D. W. Carraher, & M. L. Blanton (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 235-272). Newyork: Lawrence Erlbaum Associates, NCTM.

Çeviri Kitapta Bölüm

Creswell, J. W. (2014). Araştırma yaklaşımının seçimi. İçinde S. B. Demir (Ed.), Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. M. Bütün) (s. 3-23). Ankara: Eğiten Kitap.

Makale

Demir, S. ve Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2035.

Farmaki, V., & Paschos, T. (2007). The interaction between intuitive and formal mathematical thinking: A case study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology38(3), 353-365.

Trawick-Smith, J., Swaminathan S., & Liu, X. (2016) The relationship of teacher-child play interactions to mathematics learning in preschool. Early Child Development and Care186(5), 716-733.

Bildiri Kitabında Basılan Bildiri

Özden, M., Turgut, S. ve Karadağ, Y. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilim insanlarına ilişkin bilişsel imajlarının incelenmesi. İçinde XV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (s. 800-808). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları.

Ginsburg, A., & Leinwand, S. (2008). Singapore math: Can it help close the U.S. mathematics learning gap? In Z. Usiskin, & E. Willmore Mathematics Curriculum in Pacific Rim Countries-China, Japan, Korea and Singapore: Proceedings of a Conference (pp. 265-282). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.

Lisansüstü Tezleri

Kaldırım, A. (2012). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Jacobs, S. (2002). Advanced Placement BC calculus student’s ways of thinking about variable (Doctoral dissertation). Arizona State University, USA.

Sözlük

Türk Dil Kurumu (2017). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Ansiklopedi

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler

MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the ministry of national education supervision council. Ankara: MoNE Publications.

Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler

Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmî Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

Web Adresi

UNESCO. (2013). World Heritage list. 1 Mayıs 2013 tarihinde http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.